Издавач
УНИБанка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Максим Горки бр.6
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Ѕвонко Станковски
Телефон
+389 2 3111 111
Факс
+389 2 3224 162
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.447.819 1.271.058 1.095.657
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 253.387 268.570 242.164
Главнина 2.505.467 1.978.377 1.713.519
Вкупно обврски 20.188.043 18.319.573 14.442.158
Вкупно средства 22.693.510 20.297.950 16.155.677
Пазарна капитализација 1.337.106 1.146.573 1.037.375
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 464,09 491,90 443,53
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,12% 1,32% 1,50%
Поврат на капиталот (ROE) 10,11% 13,58% 14,13%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,28 4,27 4,28
Книговодствена вредност по акција 4.588,88 3.623,49 3.138,39
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,53 0,58 0,61
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Банката има дозвола за вршење на сите банкарски активности согласно Законот за банки. УниБанка спаѓа во групата средни банки заедно со уште седум други банки. По мрежата на експозитури која е прилично распространета на територијата на Р.Македонија, УниБанка учествува со околу 8% во банкарскиот сектор.

Надзорен Одбор 
Светозар Александров Попов
Ралица Иванова Богоева
Јанко Ангелов Караколев
Пеце Неданоски
Николај Сергеевич Драгомирешки
Константин Илијчов Арнаудов
д-р Драган Тевдовски

Управен Одбор
Делчо Крстев
Владислав Хаџидинев
Mилка Димитрова Тодорова

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Котација на перпетуални обврзници издадени од УНИ Банка АД Скопје

  На седницата одржана на 18.02.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на перпетуална обврзница издадена од УНИ Банка АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација-Котација на други хартии од вредност...
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLBA101011
Вкупно издадени ХВ
545.987
Последно тргување: 08.07.2020
Максимална цена:
2.250,00
Минимална цена:
2.250,00
Просечна цена:
2.250,00
Количина:
80
Промет:
180.000
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.570,00
Минимална цена:
1.550,00
Количина:
45.377
Промет:
95.020.822
Број на трансакции:
501

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - други хартии од вредност
ISIN:
MKBLBA200011
Вкупно издадени ХВ
5.000
Последно тргување: 04.06.2020
Максимална цена:
101,50
Минимална цена:
101,50
Просечна цена:
101,50
Количина:
350
Промет:
21.917.753
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
101,80
Минимална цена:
101,50
Количина:
700
Промет:
43.826.818
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
Перпетуални обврзници (капитален инструмент вклучен во додатен основен капитал од ниво 1) , субординирани, необезбедени, со фиксна каматна стапка
Вредност на емисијата
5.000.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
5.000
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
22.01.2019
Датум на достасување на инструментот
Без рок на достасување
Висина на каматна стапка
9% годишно во првите пет години и 11% по истекот на првите пет години. Каматата се исплаќа од добивката расположлива за распределба. Издавачот може по сопствено видување да одлучи да ги укине плаќањата на камата за неопределен временски период, на некумулативна основа
Датум на исплата на камата
На 22 јануари и на 22 јули секоја година
Опција за предвремен откуп
Издавачот може по истекот на 5 години од датумот на издавање на инструмент да ја искористи опцијата за откуп
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
Во случај на настанување на критичен настан, намалување на стапката на редовен основен капитал под 5,125%, се отпишува, односно се намалува вредноста на главницата на времена основа. Во случај на претходно времено намалување на износот на главница, Издавачот има дискреционо право да ја зголеми номиналната вредност на Обврзниците кои биле предмет на отпис