Издавач
УНИБанка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Максим Горки бр.6
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Ѕвонко Станковски
Телефон
389 2 3111 111
Факс
389 2 3224 162
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.095.657 1.016.926 948.054
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 242.164 142.930 81.730
Главнина 1.713.519 1.472.269 1.306.146
Вкупно обврски 14.442.158 12.798.803 11.485.430
Вкупно средства 16.155.677 14.271.072 12.791.576
Пазарна капитализација 1.037.375 493.829 327.592
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 443,53 261,78 149,69
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,50% 1,00% 0,64%
Поврат на капиталот (ROE) 14,13% 9,71% 6,26%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,28 3,46 4,01
Книговодствена вредност по акција 3.138,39 2.696,53 2.392,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,61 0,34 0,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Банката има дозвола за вршење на сите банкарски активности согласно Законот за банки. УниБанка спаѓа во групата средни банки заедно со уште седум други банки. По мрежата на експозитури која е прилично распространета на територијата на Р.Македонија, УниБанка учествува со околу 8% во банкарскиот сектор.

Надзорен Одбор 
Светозар Александров Попов
Ралица Иванова Богоева
Јанко Ангелов Караколев
Пеце Неданоски 
Николај Сергеевич Драгомирешки


 

Управен Одбор
Коста Митровски- Претседател
Делчо Крстев
Владислав Хаџидинев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBLBA101011
Вкупно издадени ХВ
545.987
Последно тргување: 19.02.2019
Максимална цена:
2.286,00
Минимална цена:
2.200,00
Просечна цена:
2.239,38
Количина:
486
Промет:
1.088.340
Број на трансакции:
6
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.650,00
Минимална цена:
2.000,00
Количина:
46.511
Промет:
106.079.698
Број на трансакции:
753

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци