Издавач
Триглав Осигурување АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@triglav.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Паункоска
Телефон
+389 (2) 5102-222
Факс
+389 (2) 5102-297
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.312.647 1.328.138 1.294.416
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 85.202 54.560 18.659
Главнина 831.106 750.577 658.499
Вкупно обврски 1.416.838 1.476.525 1.454.313
Вкупно средства 2.247.944 2.227.102 2.112.811
Пазарна капитализација 842.576 137.220 141.432
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 1.415,70 906,56 310,02
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,79% 2,45% 0,88%
Поврат на капиталот (ROE) 10,25% 7,27% 2,83%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,89 2,52 7,58
Книговодствена вредност по акција 13.809,41 12.471,38 10.941,43
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,01 0,18 0,21
Дивиденда по акција 0,00 87,58 136,68
Дивиденден принос 0,00% 3,84% 5,82%

Друштвото е регистрирано за вршење 16 класи на неживотно осигурување, со најголема концентрираност кон развојот на имотните осигурувања, осигурување на последици од незгода, патничко осигурување како и осигурување на моторни возила.

Одбор на Директори 
Тедо Дјекановиќ (претседател)
Ѓорѓе Војновиќ (главен извршен директор)
Сања Танчевска
Рок Пивк (извршен директор)
Матеј Ферлан
Дарко Поповски
Блаж Кметец
Љубе Рајевски

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVROS101016
Вкупно издадени ХВ
60.184
Последно тргување: 08.10.2018
Максимална цена:
14.640,00
Минимална цена:
14.640,00
Просечна цена:
14.640,00
Количина:
8
Промет:
117.120
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
14.640,00
Минимална цена:
13.580,00
Количина:
141
Промет:
2.054.930
Број на трансакции:
7

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци