Издавач
Триглав Осигурување АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@triglav.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Паункоска Додевска
Телефон
+389 2 5102 222
Факс
+389 2 5102 297
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.231.617 1.424.891 1.425.495
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 15.246 16.211 31.477
Главнина 912.891 902.328 882.553
Вкупно обврски 1.903.512 1.570.168 1.433.549
Вкупно средства 2.816.404 2.472.496 2.316.102
Пазарна капитализација 662.024 881.094 881.094
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 253,32 269,35 523,01
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,54% 0,66% 1,36%
Поврат на капиталот (ROE) 1,67% 1,80% 3,57%
Коефициент цена/ добивка по акција 43,42 54,35 27,99
Книговодствена вредност по акција 15.168,34 14.992,82 14.664,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,73 0,98 1,00
Дивиденда по акција 0,00 0,00 0,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото е регистрирано за вршење 16 класи на неживотно осигурување, со најголема концентрираност кон развојот на имотните осигурувања, осигурување на последици од незгода, патничко осигурување како и осигурување на моторни возила.

Одбор на Директори 
Тедо Дјекановиќ (претседател)
Ѓорѓе Војновиќ (главен извршен директор)
Војдан Јорданов (извршен директор)
Матеј Ферлан
Дарко Поповски
Блаж Кметец
Ѓорѓи Јанчевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVROS101016
Вкупно издадени ХВ
60.184
Последно тргување: 20.08.2021
Максимална цена:
10.000,00
Минимална цена:
10.000,00
Просечна цена:
10.000,00
Количина:
116
Промет:
1.160.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
11.000,00
Минимална цена:
10.000,00
Количина:
388
Промет:
4.152.000
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци