Издавач
Триглав Осигурување АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@triglav.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Иво Прличков
Телефон
+389 2 5102 222
Факс
+389 2 5102 297
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.472.638 1.517.840 1.332.871
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 47.280 40.478 28.482
Главнина 874.712 820.097 964.028
Вкупно обврски 2.174.173 1.642.245 1.995.269
Вкупно средства 3.048.885 2.462.342 2.959.297
Пазарна капитализација 471.722 601.840 601.840
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 785,59 672,57 473,25
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,55% 1,64% 0,96%
Поврат на капиталот (ROE) 5,41% 4,94% 2,95%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,98 14,87 21,13
Книговодствена вредност по акција 14.533,97 13.626,50 16.018,01
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,54 0,73 0,62
Дивиденда по акција 0,00 0,00 0,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото е регистрирано за вршење 16 класи на неживотно осигурување, со најголема концентрираност кон развојот на имотните осигурувања, осигурување на последици од незгода, патничко осигурување како и осигурување на моторни возила.

Одбор на Директори 
Тедо Дјекановиќ - неизвршен член и претседател
Ѓорѓе Војновиќ - главен извршен директор
Војдан Јорданов - извршен директор
Матеј Ферлан
Дарко Поповски - неизвршен член
Блаж Кметец
Ѓорѓи Јанчевски - независен неизвршен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVROS101016
Вкупно издадени ХВ
60.184
Последно тргување: 28.06.2023
Максимална цена:
7.838,00
Минимална цена:
7.838,00
Просечна цена:
7.838,00
Количина:
116
Промет:
909.208
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.838,00
Минимална цена:
7.838,00
Количина:
116
Промет:
909.208
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци