Издавач
Триглав Осигурување АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@triglav.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Паункоска
Телефон
+389 2 5102 222
Факс
+389 2 5102 297
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.424.891 1.425.495 1.312.647
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 16.211 31.477 85.202
Главнина 902.328 882.553 831.106
Вкупно обврски 1.570.168 1.433.549 1.416.838
Вкупно средства 2.472.496 2.316.102 2.247.944
Пазарна капитализација 881.094 881.094 842.576
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 269,35 523,01 1.415,70
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,66% 1,36% 3,79%
Поврат на капиталот (ROE) 1,80% 3,57% 10,25%
Коефициент цена/ добивка по акција 54,35 27,99 9,89
Книговодствена вредност по акција 14.992,82 14.664,24 13.809,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,98 1,00 1,01
Дивиденда по акција 0,00 0,00 0,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото е регистрирано за вршење 16 класи на неживотно осигурување, со најголема концентрираност кон развојот на имотните осигурувања, осигурување на последици од незгода, патничко осигурување како и осигурување на моторни возила.

Одбор на Директори 
Тедо Дјекановиќ (претседател)
Ѓорѓе Војновиќ (главен извршен директор)
Сања Танчевска
Рок Пивк (извршен директор)
Матеј Ферлан
Дарко Поповски
Блаж Кметец
Љубе Рајевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVROS101016
Вкупно издадени ХВ
60.184
Последно тргување: 26.02.2020
Максимална цена:
14.640,00
Минимална цена:
14.640,00
Просечна цена:
14.640,00
Количина:
136
Промет:
1.991.040
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
14.640,00
Минимална цена:
14.640,00
Количина:
136
Промет:
1.991.040
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци