Издавач
Триглав Осигурување АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. 8-ми Септември бр.16
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@triglav.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Паункоска Додевска
Телефон
+389 2 5102 222
Факс
+389 2 5102 297
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 1.517.840 1.332.871 1.231.617
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 40.478 28.482 15.246
Главнина 820.097 964.028 912.891
Вкупно обврски 1.642.245 1.995.269 1.903.512
Вкупно средства 2.462.342 2.959.297 2.816.404
Пазарна капитализација 601.840 601.840 662.024
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 672,57 473,25 253,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,64% 0,96% 0,54%
Поврат на капиталот (ROE) 4,94% 2,95% 1,67%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,87 21,13 43,42
Книговодствена вредност по акција 13.626,50 16.018,01 15.168,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,73 0,62 0,73
Дивиденда по акција 0,00 0,00 0,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Друштвото е регистрирано за вршење 16 класи на неживотно осигурување, со најголема концентрираност кон развојот на имотните осигурувања, осигурување на последици од незгода, патничко осигурување како и осигурување на моторни возила.

Одбор на Директори 
Тедо Дјекановиќ - неизвршен член и претседател
Ѓорѓе Војновиќ - главен извршен директор
Војдан Јорданов - извршен директор
Матеј Ферлан
Дарко Поповски - неизвршен член
Блаж Кметец
Ѓорѓи Јанчевски - независен неизвршен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKVROS101016
Вкупно издадени ХВ
60.184
Последно тргување: 28.06.2023
Максимална цена:
7.838,00
Минимална цена:
7.838,00
Просечна цена:
7.838,00
Количина:
116
Промет:
909.208
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
7.838,00
Минимална цена:
7.838,00
Количина:
196
Промет:
1.536.248
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци