Издавач
ОИЛКО КДА Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.10 Бр.152 МИЛАДИНОВЦИ - ИЛИНДЕН
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativ@oilco.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Левески
Телефон
+389 2 2520 693
Факс
+389 2 2520 693
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 400.205 367.764 395.973
Оперативна добивка 30.123 50.042 73.973
Добивка по оданочување 52.006 47.047 70.688
Главнина 1.698.396 1.671.337 1.654.648
Вкупно обврски 29.483 50.773 26.731
Вкупно средства 1.727.879 1.722.110 1.681.379
Пазарна капитализација 1.505.538 1.505.538 1.029.035
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,53% 13,61% 18,68%
Нето добивка по акција (EPS) 207,26 187,50 281,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,01% 2,73% 4,20%
Поврат на капиталот (ROE) 3,06% 2,81% 4,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 28,95 32,00 14,56
Книговодствена вредност по акција 6.768,59 6.660,76 6.594,25
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,89 0,90 0,62
Дивиденда по акција 130,00 95,07 90,00
Дивиденден принос 2,17% 1,58% 2,19%

Основната дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт и дистрибуција на нафтени деривати.

Управител :

Дејан Левески

Комплементари :

Андреја Јосифовски

Саша Лекиќ

Надзорен одбор :

Јован Трповски

Ѓуро Јовановски
Милица Јосифовска
Миша Лекиќ

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ОИЛКО КДА Скопје
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ОИЛКО КДА Скопје
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ОИЛКО КДА Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOILK101017
Вкупно издадени ХВ
250.923
Последно тргување: 04.12.2019
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Просечна цена:
6.000,00
Количина:
220
Промет:
1.320.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Количина:
355
Промет:
2.130.000
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци