Издавач
ОИЛКО КДА Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.10 Бр.152 МИЛАДИНОВЦИ - ИЛИНДЕН
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativ@oilco.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Левески
Телефон
+389 2 2520 693
Факс
+389 2 2520 693
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 483.890 400.205 367.764
Оперативна добивка 85.406 30.123 50.042
Добивка по оданочување 109.529 52.006 47.047
Главнина 1.725.556 1.698.396 1.671.337
Вкупно обврски 42.869 29.483 50.773
Вкупно средства 1.768.425 1.727.879 1.722.110
Пазарна капитализација 1.505.538 1.505.538 1.505.538
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,65% 7,53% 13,61%
Нето добивка по акција (EPS) 436,50 207,26 187,50
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,19% 3,01% 2,73%
Поврат на капиталот (ROE) 6,35% 3,06% 2,81%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,75 28,95 32,00
Книговодствена вредност по акција 6.876,83 6.768,59 6.660,76
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,87 0,89 0,90
Дивиденда по акција 260,00 130,00 95,07
Дивиденден принос 4,33% 2,17% 1,58%

Основната дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт и дистрибуција на нафтени деривати.

Управител :

Дејан Левески

Комплементари :

Андреја Јосифовски

Саша Лекиќ

Надзорен одбор :

Јован Трповски

Ѓуро Јовановски
Милица Јосифовска
Миша Лекиќ

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ОИЛКО КДА Скопје
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOILK101017
Вкупно издадени ХВ
250.923
Последно тргување: 04.12.2019
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Просечна цена:
6.000,00
Количина:
220
Промет:
1.320.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Количина:
290
Промет:
1.740.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци