Издавач
ОИЛКО КДА Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.10 Бр.152 МИЛАДИНОВЦИ - ИЛИНДЕН
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
normativ@oilco.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Дејан Левески
Телефон
+389 2 520 693
Факс
+389 2 520 694
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 367.764 395.973 410.228
Оперативна добивка 50.042 73.973 71.995
Добивка по оданочување 47.047 70.688 63.057
Главнина 1.671.337 1.654.648 1.599.015
Вкупно обврски 50.773 26.731 36.446
Вкупно средства 1.722.110 1.681.379 1.635.461
Пазарна капитализација 1.505.538 1.029.035 1.530.630
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 13,61% 18,68% 17,55%
Нето добивка по акција (EPS) 187,50 281,71 251,30
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,73% 4,20% 3,86%
Поврат на капиталот (ROE) 2,81% 4,27% 3,94%
Коефициент цена/ добивка по акција 32,00 14,56 24,27
Книговодствена вредност по акција 6.660,76 6.594,25 6.372,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,90 0,62 0,96
Дивиденда по акција 95,07 90,00 60,00
Дивиденден принос 1,58% 2,19% 0,98%

Основната дејност на ОИЛКО КДА Скопје е транспорт и дистрибуција на нафтени деривати.

Управител :

Дејан Левески

Комплементари :

Андреја Јосифовски

Саша Лекиќ

Надзорен одбор :

Јован Трповски

Ѓуро Јовановски
Милица Јосифовска
Миша Лекиќ

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции од котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции од котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKOILK101017
Вкупно издадени ХВ
250.923
Последно тргување: 14.12.2018
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Просечна цена:
6.000,00
Количина:
25
Промет:
150.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Количина:
216
Промет:
1.296.000
Број на трансакции:
12

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци