Издавач
Нова Стоковна куќа АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Благој Јанков-Мучето бр.25
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Цвета Белчовска
Телефон
+389 34 323 190
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 16.641 14.923 18.913
Оперативна добивка 2.031 990 12.982
Добивка по оданочување 167 990 12.982
Главнина 96.939 96.772 96.131
Вкупно обврски 98.885 83.987 44.318
Вкупно средства 195.824 180.757 123.265
Пазарна капитализација 76.814 76.814 76.814
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 12,20% 6,63% 68,64%
Нето добивка по акција (EPS) 133,71 792,63 10.393,92
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,09% 0,55% 10,53%
Поврат на капиталот (ROE) 0,17% 1,02% 13,50%
Коефициент цена/ добивка по акција 459,96 77,59 5,92
Книговодствена вредност по акција 77.613,29 77.479,58 76.966,37
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,79 0,79 0,80
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „НОВА СТОКОВНА КУЌА“ АД Струмица е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

Одбор на директори 
Цвета Белчовска
Ристо Масев
Васил Георгиев

 1. Решение од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица

  Решението од КХВ за успешност на понудата за откуп на обични акции издадени од Нова Стоковна куќа АД Струмица може да го преземете...
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица

  Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции

  Откуп на сопствени акции
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNOSK101013
Вкупно издадени ХВ
1.249
Последно тргување: 19.10.2021
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Просечна цена:
61.500,00
Количина:
10
Промет:
615.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Количина:
10
Промет:
615.000
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци