Издавач
Нова Стоковна куќа АД Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул Благој Јанков-Мучето бр.25
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 7.367 4.118 4.733
Оперативна добивка -4.310 -860 -1.667
Добивка по оданочување -4.310 -860 -1.667
Главнина 75.328 79.638 80.498
Вкупно обврски 19.792 546 555
Вкупно средства 95.120 80.184 81.053
Пазарна капитализација 76.814 115.220 29.726
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -58,50% -20,88% -35,22%
Нето добивка по акција (EPS) -3.450,76 -688,55 -1.334,67
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,53% -1,07% -2,06%
Поврат на капиталот (ROE) -5,72% -1,08% -2,07%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 60.310,65 63.761,41 64.449,96
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,02 1,45 0,37
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на „НОВА СТОКОВНА КУЌА“ АД Струмица е издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп.

Одбор на директори 
Цвета Белчовска
Ристо Масев
Васил Георгиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица

  Јавна опомена за котираното друштво Нова стоковна куќа АД Струмица
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции

  Откуп на сопствени акции
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKNOSK101013
Вкупно издадени ХВ
1.249
Последно тргување: 18.09.2018
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Просечна цена:
61.500,00
Количина:
8
Промет:
492.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
61.500,00
Минимална цена:
61.500,00
Количина:
8
Промет:
492.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци