Издавач
МЗТ Пумпи АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Перо Наков бб
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@pumpi.com.mk/
Веб страница
Лице за контакт +
Весна Митреска Ивановска
Телефон
+389 2 2549 817
Факс
+389 2 2549 834
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 174.082 181.510 169.081
Оперативна добивка 6.678 6.863 5.439
Добивка по оданочување 1.533 1.495 873
Главнина 293.608 299.439 304.869
Вкупно обврски 144.042 152.835 144.015
Вкупно средства 437.650 452.273 448.884
Пазарна капитализација 38.884 38.884 38.435
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,84% 3,78% 3,22%
Нето добивка по акција (EPS) 23,93 23,34 13,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,35% 0,33% 0,19%
Поврат на капиталот (ROE) 0,52% 0,50% 0,29%
Коефициент цена/ добивка по акција 25,36 26,01 44,03
Книговодствена вредност по акција 4.583,40 4.674,43 4.759,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,13 0,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%
Приоритетна дејност на МЗТ ПУМПИ АД Скопје е производство и монтажа на пумпи, турбини, хидраулична и еколошка опрема и компресори. Производство на други пумпи и компресори

Управен одбор
Љубен Митрески - Претседател
Михаил Петровски
Димитар Ефтимовски
Надзорен одбор
Весна Митреска - Преседател
Владимир Георгиев
Митре Велков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMZTP101015
Вкупно издадени ХВ
64.059
Последно тргување: 22.10.2019
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Просечна цена:
607,00
Количина:
19
Промет:
11.533
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
607,00
Минимална цена:
607,00
Количина:
19
Промет:
11.533
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци