Издавач
ГТЦ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
smetkovodstvo@gtcskopje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
02/3134-083
Факс
02/3120-398
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 193.328 197.819 212.355
Оперативна добивка -41.614 -25.783 -8.916
Добивка по оданочување -33.937 1.187 2.582
Главнина 852.666 887.729 888.996
Вкупно обврски 20.283 44.911 37.361
Вкупно средства 872.949 932.640 926.357
Пазарна капитализација 3.314.153 3.314.153 3.314.153
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -21,53% -13,03% -4,20%
Нето добивка по акција (EPS) -18,38 0,64 1,40
Поврат на вкупните средства (ROA) -3,89% 0,13% 0,28%
Поврат на капиталот (ROE) -3,98% 0,13% 0,29%
Коефициент цена/ добивка по акција - 2.792,04 1.283,56
Книговодствена вредност по акција 461,82 480,81 481,49
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 3,89 3,73 3,73
Дивиденда по акција 0,61 1,33
Дивиденден принос 0,00% 0,03% 0,07%

Основна дејност на друштвото е стопанисување со деловен простор во еден системски и функционално поврзан деловен објект во центарот на градот.

Одбор на директори

Шеваљ Цеку
Ѓоко Трајчевски
Марјан Огњановски
Трајанка Тасевска
Велимир Смилевски
Бранко Цветановски
Стојан Станисавлевски

 

  1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGTCS101017
Вкупно издадени ХВ
1.846.325
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци