Издавач
ГТЦ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
smetkovodstvo@gtcskopje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Васе Мицевски
Телефон
+389 2 3134 083
Факс
+389 2 3120 398
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 192.353 212.720 201.301
Оперативна добивка -43.370 -41.726 -34.191
Добивка по оданочување -40.626 -34.349 -25.893
Главнина 751.797 792.423 826.772
Вкупно обврски 124.393 38.333 28.134
Вкупно средства 876.190 830.756 854.906
Пазарна капитализација 3.304.922 3.314.153 3.314.153
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -22,55% -19,62% -16,99%
Нето добивка по акција (EPS) -22,00 -18,60 -14,02
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,64% -4,13% -3,03%
Поврат на капиталот (ROE) -5,40% -4,33% -3,13%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 407,19 429,19 447,79
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,40 4,18 4,01
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е стопанисување со деловен простор во еден системски и функционално поврзан деловен објект во центарот на градот.

Одбор на директори
Ѓоко Трајчевски - извршен член
Трајанка Тасевска
Бранко Цветановски
Стојан Станиславски
Насер Алиу

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGTCS101017
Вкупно издадени ХВ
1.846.325
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци