Издавач
ГТЦ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
smetkovodstvo@gtcskopje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
/
Телефон
+389 2 3134 083
Факс
+389 2 3120 398
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 212.720 201.301 193.328
Оперативна добивка -41.726 -34.191 -41.614
Добивка по оданочување -34.349 -25.893 -33.937
Главнина 792.423 826.772 852.666
Вкупно обврски 38.333 28.134 20.283
Вкупно средства 830.756 854.906 872.949
Пазарна капитализација 3.314.153 3.314.153 3.314.153
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -19,62% -16,99% -21,53%
Нето добивка по акција (EPS) -18,60 -14,02 -18,38
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,13% -3,03% -3,89%
Поврат на капиталот (ROE) -4,33% -3,13% -3,98%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 429,19 447,79 461,82
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,18 4,01 3,89
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е стопанисување со деловен простор во еден системски и функционално поврзан деловен објект во центарот на градот.

Одбор на директори
Ѓоко Трајчевски - извршен член
Марјан Огњановски
Трајанка Тасевска
Велимир Смилевски
Бранко Цветановски
Стојан Станисавлевски

 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGTCS101017
Вкупно издадени ХВ
1.846.325
Последно тргување: 22.09.2020
Максимална цена:
1.790,00
Минимална цена:
1.790,00
Просечна цена:
1.790,00
Количина:
15
Промет:
26.850
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.794,00
Минимална цена:
1.790,00
Количина:
30
Промет:
53.760
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци