Издавач
ГТЦ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Кеј 13-ти Ноември Бр. Кула 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
smetkovodstvo@gtcskopje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Васе Мицевски
Телефон
+389 2 3134 083
Факс
+389 2 3120 398
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 208.594 192.353 212.720
Оперативна добивка -39.562 -43.370 -41.726
Добивка по оданочување -35.723 -40.626 -34.349
Главнина 716.020 751.797 792.423
Вкупно обврски 110.808 124.393 38.333
Вкупно средства 826.827 876.190 830.756
Пазарна капитализација 3.304.922 3.304.922 3.314.153
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -18,97% -22,55% -19,62%
Нето добивка по акција (EPS) -19,35 -22,00 -18,60
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,32% -4,64% -4,13%
Поврат на капиталот (ROE) -4,99% -5,40% -4,33%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 387,81 407,19 429,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,62 4,40 4,18
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на друштвото е стопанисување со деловен простор во еден системски и функционално поврзан деловен објект во центарот на градот.

Одбор на директори
Ѓоко Трајчевски - извршен член
Трајанка Тасевска
Бранко Цветановски
Стојан Станиславски
Насер Алиу

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKGTCS101017
Вкупно издадени ХВ
1.846.325
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци