Издавач
Дебарски Бањи –Цапа АД Дебар
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.”8-ми Септември” бр. 9
Град
Дебар
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@bdcapa.com
Веб страница
Лице за контакт +
Тасим Баланца
Телефон
046-831-424 / 046-831-401
Факс
046-831-401 / 046-835-424
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 174.669 154.189 138.027
Оперативна добивка 43.095 32.251 14.572
Добивка по оданочување 36.509 26.487 10.133
Главнина 219.220 185.861 161.265
Вкупно обврски 110.607 118.992 76.005
Вкупно средства 329.827 304.853 237.270
Пазарна капитализација 32.550 32.550 32.550
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 24,67% 20,92% 10,56%
Нето добивка по акција (EPS) 1.738,52 1.261,29 482,52
Поврат на вкупните средства (ROA) 11,07% 8,69% 4,27%
Поврат на капиталот (ROE) 16,65% 14,25% 6,28%
Коефициент цена/ добивка по акција 0,89 1,23 3,21
Книговодствена вредност по акција 10.439,05 8.850,52 7.679,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,15 0,18 0,20
Дивиденда по акција 150,00 90,00
Дивиденден принос 0,00% 9,68% 5,81%
Основната дејност на “Дебарски Бањи-Цапа” А.Д. Дебар е дејности на специјалистичка медицинска пракса
Одбор на Директори
Меџит Цапа- Претседател
Бајрам Цапа
Шпреза Цапа
Исмаилаки Ологу
Тасим Баланца
 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDEBA101018
Вкупно издадени ХВ
21.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци