Издавач
Дебарски Бањи –Цапа АД Дебар
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.”8-ми Септември” бр. 9
Град
Дебар
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@bdcapa.com
Веб страница
Лице за контакт +
Трим Ќемали
Телефон
+389 46 831 424; +389 46 831 401
Факс
+389 46 831 401; +389 46 835 424
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 65.711 187.161 187.959
Оперативна добивка -38.531 22.611 43.707
Добивка по оданочување -39.314 23.134 38.658
Главнина 235.547 277.754 257.879
Вкупно обврски 142.362 69.944 82.421
Вкупно средства 377.909 347.698 340.300
Пазарна капитализација 32.550 32.550 32.550
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -58,64% 12,08% 23,25%
Нето добивка по акција (EPS) -1.872,10 1.101,62 1.840,86
Поврат на вкупните средства (ROA) -10,40% 6,65% 11,36%
Поврат на капиталот (ROE) -16,69% 8,33% 14,99%
Коефициент цена/ добивка по акција - 1,41 0,84
Книговодствена вредност по акција 11.216,52 13.226,38 12.279,95
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,14 0,12 0,13
Дивиденда по акција 293,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 18,90%

Основната дејност на “Дебарски Бањи-Цапа” А.Д. Дебар е дејности на специјалистичка медицинска пракса

Одбор на Директори
Меџит Цапа- Претседател
Бајрам Цапа
Шпреза Цапа
Исмаилаки Ологу
Тасим Баланца

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираните друштва АрцелорМиттал (ХРМ) АД Скопје, Дебарски бањи Цапа АД Дебар и Благој Туфанов АД Радовиш

  На седницата одржана на 08.10.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена...
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDEBA101018
Вкупно издадени ХВ
21.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци