Издавач
Дебарски Бањи –Цапа АД Дебар
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.”8-ми Септември” бр. 9
Град
Дебар
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@bdcapa.com
Веб страница
Лице за контакт +
Трим Ќемали
Телефон
+389 46 831 424; +389 46 831 401
Факс
+389 46 831 401; +389 46 835 424
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 203.381 187.307 123.860
Оперативна добивка 18.354 27.905 4.422
Добивка по оданочување 14.546 21.657 2.509
Главнина 251.344 244.263 222.606
Вкупно обврски 104.702 114.508 131.271
Вкупно средства 356.046 355.525 353.877
Пазарна капитализација 32.550 32.550 32.550
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,02% 14,90% 3,57%
Нето добивка по акција (EPS) 692,67 1.031,29 119,48
Поврат на вкупните средства (ROA) 4,09% 6,09% 0,71%
Поврат на капиталот (ROE) 5,79% 8,87% 1,13%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,24 1,50 12,97
Книговодствена вредност по акција 11.968,76 11.631,57 10.600,29
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,13 0,13 0,15
Дивиденда по акција 238,00
Дивиденден принос 0,00% 15,35% 0,00%

Основната дејност на “Дебарски Бањи-Цапа” А.Д. Дебар е дејности на специјалистичка медицинска пракса

Одбор на Директори
Меџит Цапа - Претседател
Албиона Риза - Извршен директор
Трим Ќемали - заменик извршен директор
Шпреза Цапа - неизвршен член
Никола Темелковски - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKDEBA101018
Вкупно издадени ХВ
21.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци