Издавач
Централна кооперативна банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1732 бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Борка Цветановска
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 476.987 458.563 426.713
Оперативна добивка
Добивка по оданочување -5.100 1.261 -48.305
Главнина 1.201.076 1.206.176 1.204.915
Вкупно обврски 7.435.104 7.207.935 6.931.647
Вкупно средства 8.636.180 8.414.111 8.136.562
Пазарна капитализација 287.605 340.149 340.149
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) -9,22 2,28 -87,34
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,06% 0,01% -0,59%
Поврат на капиталот (ROE) -0,42% 0,10% -4,01%
Коефициент цена/ добивка по акција - 269,75 -
Книговодствена вредност по акција 2.171,59 2.180,81 2.178,53
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,28 0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Банката е правно лице чија основна дејност е прибирање на депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка.

Надзорен одбор
Тихомир Атанасов - Претседател 
Георги Константинов
Христо Христов
Киро Костов
Љубен  Нанов
 

Управен одбор
Неделин Василев Валчев - Претседател
Орце Трајковски
Станимир Станчев

  1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILB101014
Вкупно издадени ХВ
553.087
Последно тргување: 08.11.2018
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
700,00
Просечна цена:
700,00
Количина:
64
Промет:
44.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
700,00
Минимална цена:
600,00
Количина:
1.066
Промет:
655.500
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци