Издавач
Централна кооперативна банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1732 бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@ccbank.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Предраг Шапчески
Телефон
+389 2 3249 300
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 537.587 523.532 498.869
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 17.022 9.838 10.997
Главнина 1.241.521 1.223.636 1.211.936
Вкупно обврски 9.325.328 9.344.762 8.001.662
Вкупно средства 10.566.849 10.568.398 9.213.598
Пазарна капитализација 387.161 387.161 387.161
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 30,78 17,79 19,88
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,16% 0,09% 0,12%
Поврат на капиталот (ROE) 1,37% 0,80% 0,91%
Коефициент цена/ добивка по акција 22,74 39,35 35,21
Книговодствена вредност по акција 2.244,71 2.212,38 2.191,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,31 0,32 0,32
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Банката е правно лице чија основна дејност е прибирање на депозити и други повратни извори на средства од јавноста и одобрување на кредити во свое име и за своја сметка.

Надзорен одбор
Тихомир Атанасов - Претседател 
Георги Константинов
Христо Христов
Киро Костов
Љубен  Нанов
 

Управен одбор
Неделин Василев Валчев - Претседател
Орце Трајковски
Станимир Станчев

 1. Котација на конвертибилни обврзници издадени од Централна Кооперативна Банка АД Скопје

  На седницата одржана на 11.07.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на конвертибилните обврзници издадени од Централна Кооперативна Банка АД Скопје на...
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSILB101014
Вкупно издадени ХВ
553.087
Последно тргување: 15.07.2021
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Просечна цена:
600,00
Количина:
6
Промет:
3.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
600,00
Минимална цена:
600,00
Количина:
6
Промет:
3.600
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKSILB200014
Вкупно издадени ХВ
5.000
Последно тргување: 15.09.2021
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
250
Промет:
15.400.750
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
1.250
Промет:
77.027.500
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
конвертибилни, преносливи, субординирани, необезбедени, обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како дополнителен капитал на Банката од ниво 2
Вредност на емисијата
5.000.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
5.000
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
22.03.2019
Датум на достасување на инструментот
22.03.2026
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 2,2% за целиот период
Датум на исплата на камата
Каматата се исплаќа годишно, на 22.03. секоја година почнувајќи од 22.03.2020
Опција за предвремен откуп
Издавачот може по сопствено дискреционо право, да ги откупи хартиите од вредност по истекот на 5 години од датумот на издавање, со претходно одобрение
Опција за конвертабилност во друг инструмент
конверзија на дел или сите во обични акции
Останати карактеристики на инструментот
нема