Издавач
Агромеханика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Димитрие Туцовиќ бр. 24-1/2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@agromehanika.eu.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Љубомир Стојановски
Телефон
+389 2 3229 642
Факс
+389 2 3229 642
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 6 242 9.764
Оперативна добивка -13.433 -12.311
Добивка по оданочување -13.433 -12.164 -2.380
Главнина 57.764 71.197 57.182
Вкупно обврски 2.510 2.953 16.217
Вкупно средства 60.274 74.150 73.399
Пазарна капитализација 113.347 113.347 113.347
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -223.883,33% -5.087,19% %
Нето добивка по акција (EPS) -331,83 -300,49 -58,79
Поврат на вкупните средства (ROA) -22,29% -16,40% -3,24%
Поврат на капиталот (ROE) -23,25% -17,08% -4,16%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 1.426,94 1.758,78 1.412,56
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,96 1,59 1,98
Дивиденда по акција 840,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 30,00%

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

Одбор на директори
Мито Јовановски– Претседател
Славчо Лазов
Радослав Каранфилов
Крум Беќар

  1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAGME101012
Вкупно издадени ХВ
40.481
Последно тргување: 19.08.2019
Максимална цена:
300,00
Минимална цена:
300,00
Просечна цена:
300,00
Количина:
30
Промет:
9.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
300,00
Количина:
265
Промет:
149.500
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци