Издавач
Агромеханика АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Скупи бр.20
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Љубомир Стојановски
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 242 9.764 9.764
Оперативна добивка -12.311
Добивка по оданочување -12.164 -2.380 -2.380
Главнина 71.197 57.182 57.184
Вкупно обврски 2.953 16.217 16.215
Вкупно средства 74.150 73.399 73.399
Пазарна капитализација 113.347 113.347 16.192
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -5.087,19% % %
Нето добивка по акција (EPS) -300,49 -58,79 -58,79
Поврат на вкупните средства (ROA) -16,40% -3,24% -3,24%
Поврат на капиталот (ROE) -17,08% -4,16% -4,16%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција 1.758,78 1.412,56 1.412,61
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,59 1,98 0,28
Дивиденда по акција 840,00
Дивиденден принос 0,00% 30,00% 0,00%

Издавање и управување со сопствен недвижен имот или недвижен имот земен под закуп (лизинг).

Управен Одбор
Мито Јовановски– Претседател
Љубомир Стојановски
Славчо Лазов
Снежана Маневска
Славка Павлова
Надзорен Одбор
Даница Шишовска– Претседател
Ѓорѓи Тоновски
Љиљана Ангеловска
Снежана Бојевска

  1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
  2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

    НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAGME101012
Вкупно издадени ХВ
40.481
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци