Издавач
ТТК Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Народен фронт бр.19 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ttk@ttk.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Проф.Д-р Зоран Колев
Телефон
+389 2 3247 000 лок. 456
Факс
+389 2 31 31 387
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 497.557 492.966 485.083
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 108.369 101.276 100.128
Главнина 1.127.417 1.114.140 1.118.065
Вкупно обврски 7.709.787 7.177.652 6.689.038
Вкупно средства 8.837.204 8.291.792 7.807.103
Пазарна капитализација 1.414.671 1.156.749 762.626
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 119,36 111,55 110,29
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,23% 1,22% 1,28%
Поврат на капиталот (ROE) 9,61% 9,09% 8,96%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,05 11,42 7,62
Книговодствена вредност по акција 1.241,80 1.227,18 1.231,50
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,25 1,04 0,68
Дивиденда по акција 110,00 105,00 104,00
Дивиденден принос 7,06% 8,24% 12,38%

ТТК Банка АД Скопје делува како акционерско друштво во својство на правно лице, како резултат на спојување на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје и Тетовска банка АД Тетово. Банката самостојно и успешно ги обавува следниве активности : Прибирање на депозити и други повратни извори на средства; Кредитирање во земјата вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;Кредитирање во странство вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници); Менувачки работи; Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; Брз трансфер на пари; Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; Изнајмување сефови, остава и депо; Тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни материјали; Тргување со хартии од вредност; Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; Економско –финансиски консалтинг;
Други финансиски активности утврдени со закон кои може да ги врши банката; Финансиски лизинг; Тргување со инструменти на пазарот на пари; Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;Посредување во склучување на договори за кредити и заеми.

Управен одбор
Драгољуб Арсовски - Претседател
Наталија Алексова
 
Надзорен одбор
М-р Глигорие Гоговски
Борислав Трповски
Проф. д-р Арсен Јаневски
Трим Ќемали
Драгица Јовановска
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Котација на II-ра емисија корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје

  Ве известуваме дека по поднесено барање за котација од страна на ТТК Банка АД Скопјњ, почнувајќи од 27.04.2020 година...
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Котација на корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје

  На седницата одржана на 18.10.2019 година, Одборот на директори на Македонска берза донесе Одлука за котација на корпоративни обврзници издадени од ТТК Банка АД Скопје на Официјалниот пазар на Македонска берза АД Скопје, на подсегментот Берзанска котација...
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTTKS101012
Вкупно издадени ХВ
907.888
Последно тргување: 27.11.2020
Максимална цена:
1.300,00
Минимална цена:
1.300,00
Просечна цена:
1.300,00
Количина:
32
Промет:
41.600
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.750,00
Минимална цена:
1.060,00
Количина:
83.887
Промет:
120.615.183
Број на трансакции:
654

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKTTKS200012
Вкупно издадени ХВ
1.500
Последно тргување: 18.08.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
100
Промет:
6.169.500
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
150
Промет:
9.254.250
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
корпоративни, преносливи, субординирани, необезбедени, обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како дополнителен капитал на Банката
Вредност на емисијата
1.500.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
1.500
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
18.09.2019
Датум на достасување на инструментот
18.12.2024
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 3,5% за целиот период
Датум на исплата на камата
Каматата се исплаќа годишно, на 18.09. секоја година почнувајќи од 18.09.2020 година
Опција за предвремен откуп
Обврските врз основа на корпоративните обврзници не можат да бидат откупени или привремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
нема
Движење на цена
Истр. Кол.
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обврзници
ISIN:
MKTTKS200020
Вкупно издадени ХВ
1.500
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

Историски податоци
Вид на инструментот
корпоративни, преносливи, субординирани, необезбедени, обврзници, со фиксна каматна стапка. Издадениот капитален инструмент ќе се користи како дополнителен капитал на Банката
Вредност на емисијата
1.500.000 EUR
Количина на издадени хартии од вредност
1.500
Номинална вредност
1.000 EUR
Датум на издавање на инструментот
14.02.2020
Датум на достасување на инструментот
14.02.2026
Висина на каматна стапка
Фиксна годишна камата од 2,7% за целиот период
Датум на исплата на камата
Каматата се исплаќа годишно, на 14.02 секоја година почнувајќи од 14.02.2021 година
Опција за предвремен откуп
Обврските врз основа на корпоративните обврзници не можат да бидат откупени или привремено отплатени, освен во случај на стечај или ликвидација
Опција за конвертабилност во друг инструмент
нема
Останати карактеристики на инструментот
нема