Издавач
ТТК Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Народен фронт бр.19 А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
ttk@ttk.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Проф.Д-р Зоран Колев
Телефон
+389 2 3247 000 лок. 456
Факс
+389 2 31 31 387
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 492.966 485.083 494.030
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 101.276 100.128 83.680
Главнина 1.114.140 1.118.065 1.113.111
Вкупно обврски 7.177.652 6.689.038 6.376.530
Вкупно средства 8.291.792 7.807.103 7.489.641
Пазарна капитализација 1.156.749 762.626 634.586
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 111,55 110,29 92,17
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,22% 1,28% 1,12%
Поврат на капиталот (ROE) 9,09% 8,96% 7,52%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,42 7,62 7,58
Книговодствена вредност по акција 1.227,18 1.231,50 1.226,04
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,04 0,68 0,57
Дивиденда по акција 105,00 104,00 82,00
Дивиденден принос 8,24% 12,38% 11,73%

ТТК Банка АД Скопје делува како акционерско друштво во својство на правно лице, како резултат на спојување на Тетекс-Кредитна банка АД Скопје и Тетовска банка АД Тетово. Банката самостојно и успешно ги обавува следниве активности : Прибирање на депозити и други повратни извори на средства; Кредитирање во земјата вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции;Кредитирање во странство вклучувајќи и факторинг и финансирање на комерцијални трансакции; Издавање и администрирање на платежни средства (парични картички, чекови, патнички чекови, меници); Менувачки работи; Платен промет во земјата и странство, вклучувајќи купопродажба на девизи; Брз трансфер на пари; Издавање на платежни гаранции, авали и други форми на обезбедување; Изнајмување сефови, остава и депо; Тргување со девизни средства што вклучува и тргување со благородни материјали; Тргување со хартии од вредност; Обработка и анализа на информации за кредитна способност на правни лица; Економско –финансиски консалтинг;
Други финансиски активности утврдени со закон кои може да ги врши банката; Финансиски лизинг; Тргување со инструменти на пазарот на пари; Купопродажба, гарантирање и пласман на емисија на хартии од вредност;Посредување во склучување на договори за кредити и заеми.

Управен одбор
Драгољуб Арсовски - Претседател
Наталија Алексова
 
Надзорен одбор
М-р Глигорие Гоговски
Проф. д-р Тито Беличанец
Борислав Трповски
Проф. д-р Методија Несторовски
Проф. д-р Арсен Јаневски
Трим Ќемали
 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Јавна понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје

  Во продолжение може да ги прегладате документите во врска со јавната понуда за запишување на корпоративни обврзници на ТТК Банка АД Скопје
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTTKS101012
Вкупно издадени ХВ
907.888
Последно тргување: 17.10.2019
Максимална цена:
1.360,00
Минимална цена:
1.358,00
Просечна цена:
1.358,21
Количина:
187
Промет:
253.986
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.500,00
Минимална цена:
1.160,00
Количина:
96.368
Промет:
129.217.727
Број на трансакции:
683

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци