Издавач
Сигурносно стакло АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Моша Пијаде ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Најдоски Драган
Телефон
+389 48 402 210
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 3.493 4.815 9.214
Оперативна добивка -2.142 -2.999 -247
Добивка по оданочување -2.212 -3.023 -267
Главнина -4.992 -2.780 244
Вкупно обврски 32.250 30.959 30.106
Вкупно средства 27.258 28.179 30.350
Пазарна капитализација 7.482 7.482 7.482
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -61,32% -62,28% -2,68%
Нето добивка по акција (EPS) -103,48 -141,41 -12,49
Поврат на вкупните средства (ROA) -8,12% -10,73% -0,88%
Поврат на капиталот (ROE) 44,31% 108,74% -109,43%
Коефициент цена/ добивка по акција - - -
Книговодствена вредност по акција - - 11,41
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,50 -2,69 30,66
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основните дејности на издавачот се трговија на мало со метална стока, бои и стакло и издавање и управување со сопствен недвижен имот.

Одбор на директори 
Дарко Китаноски– Претседател 
Драган Најдоски  - извршен директор
Горан Карилоски 

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSSPR101010
Вкупно издадени ХВ
21.377
Последно тргување: 29.08.2018
Максимална цена:
350,00
Минимална цена:
350,00
Просечна цена:
350,00
Количина:
81
Промет:
28.350
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
350,00
Минимална цена:
350,00
Количина:
318
Промет:
111.300
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци