Издавач
Сигурносно стакло АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Моша Пијаде ББ
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Најдоски Драган
Телефон
+389 48 402 210
Факс
/
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 4.436 7.920 3.493
Оперативна добивка -2.923 885 -2.142
Добивка по оданочување -2.975 805 -2.212
Главнина -7.162 -4.187 -4.992
Вкупно обврски 27.133 29.478 32.250
Вкупно средства 19.971 25.291 27.258
Пазарна капитализација 7.696 7.482 7.482
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -65,89% 11,17% -61,32%
Нето добивка по акција (EPS) -139,17 37,66 -103,48
Поврат на вкупните средства (ROA) -14,90% 3,18% -8,12%
Поврат на капиталот (ROE) 41,54% -19,23% 44,31%
Коефициент цена/ добивка по акција - 9,29 -
Книговодствена вредност по акција - - -
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција -1,07 -1,79 -1,50
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основните дејности на издавачот се трговија на мало со метална стока, бои и стакло и издавање и управување со сопствен недвижен имот.

Одбор на директори 
Дарко Китаноски– Претседател 
Драган Најдоски  - извршен директор
Горан Карилоски 

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSSPR101010
Вкупно издадени ХВ
21.377
Последно тргување: 30.04.2020
Максимална цена:
360,00
Минимална цена:
360,00
Просечна цена:
360,00
Количина:
90
Промет:
32.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
360,00
Минимална цена:
360,00
Количина:
300
Промет:
108.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци