Издавач
Рудници Бањани АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
с. Кучевиште, Чучер Сандево
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Аница Пецевска Рајчиќ
Телефон
+389 2 2666021
Факс
+389 2 2666021
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 75.679 78.114 71.758
Оперативна добивка 5.561 3.957 3.088
Добивка по оданочување 5.623 3.712 3.517
Главнина 152.677 150.067 149.593
Вкупно обврски 2.545
Вкупно средства 159.198 157.679 152.138
Пазарна капитализација 39.498 39.498 39.498
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,35% 5,07% 4,30%
Нето добивка по акција (EPS) 85,84 56,67 53,69
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,53% 2,35% 2,31%
Поврат на капиталот (ROE) 3,68% 2,47% 2,35%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,02 10,64 11,23
Книговодствена вредност по акција 2.330,88 2.291,03 2.283,79
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,26 0,26 0,26
Дивиденда по акција 40,00 50,00 50,00
Дивиденден принос 6,63% 8,29% 8,29%

Основна дејност на издавачот е вадење на декоративен камен за градежништво, суров гипс, креда и шкрилци. Главни производи се сепариран и микронизиран варовник во најразлични фракции. Главни услуги на издавачот се: бушење, минирање и транспорт.

Одбор на директори:
Божо Рајчиќ - Претседател
Аница Пецевска Рајчиќ - Прв генерален директор
Стојче Циговиќ
Здравко Славковиќ
Лазо ставров

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за следното:
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBANI101012
Вкупно издадени ХВ
65.502
Последно тргување: 22.09.2021
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Просечна цена:
603,00
Количина:
67
Промет:
40.401
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Количина:
268
Промет:
161.604
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци