Издавач
Рудници Бањани АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
с. Кучевиште, Чучер Сандево
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Аница Пецевска Рајчиќ
Телефон
+389 2 2666021
Факс
+389 2 2666021
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 67.296 80.765 56.029
Оперативна добивка 3.508 2.295 519
Добивка по оданочување 3.501 2.254 626
Главнина 149.113 221.423 221.727
Вкупно обврски 3.837 3.283 2.812
Вкупно средства 152.950 224.706 224.540
Пазарна капитализација 36.026 36.026 36.026
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,21% 2,84% 0,93%
Нето добивка по акција (EPS) 53,45 34,41 9,56
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,29% 1,00% 0,28%
Поврат на капиталот (ROE) 2,35% 1,02% 0,28%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,29 15,98 57,55
Книговодствена вредност по акција 2.276,46 3.380,40 3.385,04
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,16 0,16
Дивиденда по акција 45,00 45,00 35,56
Дивиденден принос 8,18% 8,18% 6,47%
Основна дејност на издавачот е вадење на декоративен камен за градежништво, суров гипс, креда и шкрилци. Главни производи се сепариран и микронизиран варовник во најразлични фракции. Главни услуги на издавачот се: бушење, минирање и транспорт.

Одбор на директори:
Божо Рајчиќ - Претседател
Аница Пецевска Рајчиќ - Прв генерален директор
Лазар Анѓелковски - Втор генерален директор
Миле Стефанов
Здравко Славковиќ
Трајче Белински

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBANI101012
Вкупно издадени ХВ
65.502
Последно тргување: 26.06.2018
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Просечна цена:
603,00
Количина:
147
Промет:
88.641
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
621,00
Минимална цена:
550,00
Количина:
508
Промет:
298.835
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци