Издавач
Рудници Бањани АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
с. Кучевиште, Чучер Сандево
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Аница Пецевска Рајчиќ
Телефон
+389 2 2666021
Факс
+389 2 2666021
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 78.114 71.758 67.296
Оперативна добивка 3.957 3.088 3.508
Добивка по оданочување 3.712 3.517 3.501
Главнина 150.067 149.593 149.113
Вкупно обврски 2.545 3.837
Вкупно средства 157.679 152.138 152.950
Пазарна капитализација 39.498 39.498 36.026
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,07% 4,30% 5,21%
Нето добивка по акција (EPS) 56,67 53,69 53,45
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,35% 2,31% 2,29%
Поврат на капиталот (ROE) 2,47% 2,35% 2,35%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,64 11,23 10,29
Книговодствена вредност по акција 2.291,03 2.283,79 2.276,46
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,26 0,26 0,24
Дивиденда по акција 50,00 50,00 45,00
Дивиденден принос 8,29% 8,29% 8,18%
Основна дејност на издавачот е вадење на декоративен камен за градежништво, суров гипс, креда и шкрилци. Главни производи се сепариран и микронизиран варовник во најразлични фракции. Главни услуги на издавачот се: бушење, минирање и транспорт.

Одбор на директори:
Божо Рајчиќ - Претседател
Аница Пецевска Рајчиќ - Прв генерален директор
Лазар Анѓелковски - Втор генерален директор
Миле Стефанов
Здравко Славковиќ
Трајче Белински

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за следното:
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBANI101012
Вкупно издадени ХВ
65.502
Последно тргување: 12.11.2019
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Просечна цена:
603,00
Количина:
79
Промет:
47.637
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
603,00
Минимална цена:
603,00
Количина:
79
Промет:
47.637
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци