Издавач
Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 11-ти Октомври бр.25
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@insumak.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Матески
Телефон
+389 2 3115 188
Факс
+389 2 3137 154
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.136.239 981.221 890.769
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 37.106 40.034 55.015
Главнина 1.562.525 1.592.558 1.681.182
Вкупно обврски 1.126.191 1.022.737 940.915
Вкупно средства 2.688.716 2.615.295 2.622.097
Пазарна капитализација 887.500 860.954 811.450
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 51,72 55,80 76,68
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,38% 1,53% 2,10%
Поврат на капиталот (ROE) 2,37% 2,51% 3,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 23,92 21,51 14,75
Книговодствена вредност по акција 2.177,85 2.219,71 2.343,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,57 0,54 0,48
Дивиденда по акција 0,00 88,00 100,00
Дивиденден принос 0,00% 7,33% 8,84%

Приоритетната дејност на издавачот е неживотно осигурување, додека како дејности во внатрешниот промет се:неживотно осигурување, реосигурување, процена на ризици и штети и дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници

Управен Одбор: 
Бошко Андов - Претседател
Татјана Димов
Весна Ѓорчева
Озрен Марјановиќ

Надзорен Одбор 
Габор Лехер – Претседател 
Филип Бардас 
Андреја Јосифовски - независен член 
Реинхард Гојер - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Внесување на издавачот А.Д. за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 16.05.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Акционерско друштво за осигурување и реосигурување МАКЕДОНИЈА Скопје - Виена Иншуренс Груп на „Листата за набљудување“
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKJUB101010
Вкупно издадени ХВ
717.462
Последно тргување: 14.03.2024
Максимална цена:
1.237,00
Минимална цена:
1.237,00
Просечна цена:
1.237,00
Количина:
7
Промет:
8.659
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.237,00
Минимална цена:
1.236,00
Количина:
275
Промет:
340.159
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци