Издавач
Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 11-ти Октомври бр.25
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@insumak.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Матески
Телефон
+389 2 3115 188
Факс
+389 2 3137 154
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 890.769 857.471 910.808
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 55.015 54.570 84.844
Главнина 1.681.182 1.599.432 1.556.024
Вкупно обврски 940.915 916.005 897.307
Вкупно средства 2.622.097 2.515.437 2.453.332
Пазарна капитализација 811.450 904.720 1.147.939
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 76,68 76,06 118,26
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,10% 2,17% 3,46%
Поврат на капиталот (ROE) 3,27% 3,41% 5,45%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,75 16,58 13,53
Книговодствена вредност по акција 2.343,24 2.229,29 2.168,79
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,48 0,57 0,74
Дивиденда по акција 100,00 0,00 0,00
Дивиденден принос 8,84% 0,00% 0,00%

Приоритетната дејност на издавачот е неживотно осигурување, додека како дејности во внатрешниот промет се:неживотно осигурување, реосигурување, процена на ризици и штети и дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници

Управен Одбор: 
Бошко Андов - Претседател
Татјана Димов
Весна Ѓорчева
 

Надзорен Одбор 
Габор Лехер – Претседател 
Филип Бардас 
Андреја Јосифовски 
Реинхард Гојер
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKJUB101010
Вкупно издадени ХВ
717.462
Последно тргување: 01.06.2022
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.200,00
Просечна цена:
1.200,00
Количина:
80
Промет:
96.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.200,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
954
Промет:
1.016.247
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци