Издавач
Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 11-ти Октомври бр.25
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@insumak.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Горан Матески
Телефон
+389 2 3115 188
Факс
+389 2 3137 154
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 857.471 910.808 883.961
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 54.570 84.844 86.489
Главнина 1.599.432 1.556.024 1.574.264
Вкупно обврски 916.005 897.307 868.956
Вкупно средства 2.515.437 2.453.332 2.443.220
Пазарна капитализација 904.720 1.147.939 1.112.066
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 76,06 118,26 120,55
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,17% 3,46% 3,54%
Поврат на капиталот (ROE) 3,41% 5,45% 5,49%
Коефициент цена/ добивка по акција 16,58 13,53 12,86
Книговодствена вредност по акција 2.229,29 2.168,79 2.194,21
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,57 0,74 0,71
Дивиденда по акција 0,00 0,00 62,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 4,00%

Приоритетната дејност на издавачот е неживотно осигурување, додека како дејности во внатрешниот промет се:неживотно осигурување, реосигурување, процена на ризици и штети и дејности на застапници во осигурување и осигурителни посредници

Управен Одбор: 
Бошко Андов - Претседател
Ристо Секуловски
Весна Ѓорчева
 

Надзорен Одбор 
Габор Лехер – Претседател 
Филип Бардас 
Андреја Јосифовски 
Реинхард Гојер
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKJUB101010
Вкупно издадени ХВ
717.462
Последно тргување: 29.12.2021
Максимална цена:
1.131,00
Минимална цена:
1.131,00
Просечна цена:
1.131,00
Количина:
237
Промет:
268.047
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.131,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
798
Промет:
829.047
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци