Бришење на издавачот Македонија осигурување АД Скопје Виена Иншуренс Груп од Листата за набљудување
петок, 28 јуни 2024

Ве известуваме дека на 28.06.2024 година Берзата изврши бришење на издавачот Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп  од „Листата за набљудување“ што се објавува на веб страница на Берзата, поради тоа што е завршена постапката за спроведување на статусни промени на издавачот - присоединување

Друштвото Македонија осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп беше внесено на „Листата на набљудување“ на 16.05.2023 година согласно 61-а од Правилата за котација, поради објавено започнување на постапка за спроведување на статусни промени на издавачот - присоединување.