Издавач
Оранжерии Хамзали Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
С. Хамзали бб, Босилово
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
adhamzali@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Игор Митовски
Телефон
+389 34 375 884
Факс
+389 34 375 189
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 346.254 221.011 382.989
Оперативна добивка 21.871 79.736 56.417
Добивка по оданочување 19.649 51.344 19.592
Главнина 572.078 510.826 530.418
Вкупно обврски 651.121 751.381 672.359
Вкупно средства 1.223.199 1.408.382 1.202.777
Пазарна капитализација 56.048 56.048 56.048
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 6,32% 36,08% 14,73%
Нето добивка по акција (EPS) 26,99 70,54 26,92
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,61% 3,65% 1,63%
Поврат на капиталот (ROE) 3,43% 10,05% 3,69%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,85 1,09 2,86
Книговодствена вредност по акција 785,93 701,78 728,70
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,10 0,11 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

АД Оранжерии Хамзали, општина Босилево е акционерско друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка,зелка, компир,жито и др.

Надзорен одбор
Ленче Митева, Претседател
Дејан Делчев
Живко Мицев
Управниот Одбор
Васе Митев, Претседател
Јасминка Делчева
Ванчо Анѓелов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Јавна опомена за котираните друштва Макотекс АД Скопје и Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 25.09.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва...
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKORAS101011
Вкупно издадени ХВ
727.899
Последно тргување: 14.02.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
1.125
Промет:
112.500
Број на трансакции:
9
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
1.125
Промет:
112.500
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци