Издавач
Оранжерии Хамзали Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
С. Хамзали бб, Босилово
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
adhamzali@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Слободанка Панова
Телефон
+389 34 375 884
Факс
+389 34 375 189
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 574.313 433.233 412.789
Оперативна добивка 27.277 39.720 24.001
Добивка по оданочување 24.549 23.767 21.484
Главнина 614.693 614.693 569.442
Вкупно обврски 804.319 663.240 664.609
Вкупно средства 1.419.012 1.277.933 1.234.051
Пазарна капитализација 146.308 72.790 72.790
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,75% 9,17% 5,81%
Нето добивка по акција (EPS) 33,73 32,65 29,52
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,73% 1,86% 1,74%
Поврат на капиталот (ROE) 3,99% 3,87% 3,77%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,96 3,06 3,39
Книговодствена вредност по акција 844,48 844,48 782,31
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,24 0,12 0,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

АД Оранжерии Хамзали, општина Босилево е акционерско друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка,зелка, компир,жито и др.

Надзорен одбор
Ленче Митева, Претседател
Дејан Делчев
Стојан Митев
Управниот Одбор
Васе Митев, Претседател
Јасминка Делчева
Зорица Делева

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 20.09.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKORAS101011
Вкупно издадени ХВ
727.899
Последно тргување: 20.11.2023
Максимална цена:
308,00
Минимална цена:
308,00
Просечна цена:
308,00
Количина:
2.774
Промет:
854.392
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
308,00
Минимална цена:
308,00
Количина:
6.351
Промет:
1.956.108
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци