Издавач
Оранжерии Хамзали Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
С. Хамзали бб, Босилово
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
adhamzali@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Слободанка Панова
Телефон
+389 34 375 884
Факс
+389 34 375 189
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 743.779 564.680 433.233
Оперативна добивка 32.450 42.675 39.720
Добивка по оданочување 29.500 24.537 23.767
Главнина 639.230 639.230 614.693
Вкупно обврски 494.092 770.656 663.240
Вкупно средства 1.133.322 1.409.887 1.277.933
Пазарна капитализација 224.193 146.308 72.790
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,36% 7,56% 9,17%
Нето добивка по акција (EPS) 40,53 33,71 32,65
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,60% 1,74% 1,86%
Поврат на капиталот (ROE) 4,61% 3,84% 3,87%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,60 5,96 3,06
Книговодствена вредност по акција 878,19 878,19 844,48
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,35 0,23 0,12
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

АД Оранжерии Хамзали, општина Босилево е акционерско друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка,зелка, компир,жито и др.

Надзорен одбор
Ленче Митева, Претседател
Дејан Делчев
Стојан Митев
Управниот Одбор
Васе Митев, Претседател
Јасминка Делчева
Зорица Делева

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKORAS101011
Вкупно издадени ХВ
727.899
Последно тргување: 19.03.2024
Максимална цена:
300,00
Минимална цена:
300,00
Просечна цена:
300,00
Количина:
1.309
Промет:
392.700
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
308,00
Минимална цена:
300,00
Количина:
20.768
Промет:
6.386.072
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци