Издавач
Оранжерии Хамзали Струмица
Основни податоци за издавачот
Адреса
С. Хамзали бб, Босилово
Град
Струмица
Држава
Македонија
e-mail адреса
adhamzali@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Слободанка Панова
Телефон
+389 34 375 884
Факс
+389 34 375 189
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 442.734 412.789 346.254
Оперативна добивка 23.611 24.001 21.871
Добивка по оданочување 21.250 21.484 19.649
Главнина 590.926 569.442 572.078
Вкупно обврски 660.190 664.609 651.121
Вкупно средства 1.251.116 1.234.051 1.223.199
Пазарна капитализација 72.790 72.790 56.048
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,33% 5,81% 6,32%
Нето добивка по акција (EPS) 29,19 29,52 26,99
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,70% 1,74% 1,61%
Поврат на капиталот (ROE) 3,60% 3,77% 3,43%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,43 3,39 2,85
Книговодствена вредност по акција 811,82 782,31 785,93
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,13 0,10
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

АД Оранжерии Хамзали, општина Босилево е акционерско друштво чија претежна дејност е производство на раноградинарски култури: разни сорти на домати, краставици, блага пиперка, лута пиперка,зелка, компир,жито и др.

Надзорен одбор
Ленче Митева, Претседател
Дејан Делчев
Стојан Митев
Управниот Одбор
Васе Митев, Претседател
Јасминка Делчева
Ванчо Анѓелов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 20.09.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Јавна опомена за котираното друштво Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 23.04.2021 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на друштвото Оранжерии Хамзали АД Струмица...
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Јавна опомена за котираните друштва Макотекс АД Скопје и Оранжерии Хамзали АД Струмица

  На седницата одржана на 25.09.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата на следниве друштва...
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKORAS101011
Вкупно издадени ХВ
727.899
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци