Издавач
Мода АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.М.ТИТО 79
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
angel@ad-moda.com
Веб страница
Лице за контакт +
Ангел Димитров
Телефон
+389 32 440 888
Факс
+389 32 443 159
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 224.940 233.574 251.215
Оперативна добивка 7.344 5.265 4.708
Добивка по оданочување 6.943 5.102 4.310
Главнина 241.448 234.505 229.403
Вкупно обврски 16.654 18.601 17.216
Вкупно средства 258.102 253.106 246.619
Пазарна капитализација 216.174 216.174 216.174
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,26% 2,25% 1,87%
Нето добивка по акција (EPS) 4,85 3,56 3,01
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,69% 2,02% 1,75%
Поврат на капиталот (ROE) 2,88% 2,18% 1,88%
Коефициент цена/ добивка по акција 31,14 42,37 50,16
Книговодствена вредност по акција 168,65 163,80 160,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,90 0,92 0,94
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

А.Д. МОДА од Св.Николе преставува правен следбеник на некогашното претпријатие за производство на јоргани и рачно јазлени килими „Свила“ од Св.Николе, основано во далечната 1955 год. Во периодот од 1963 до 1968 год. претпријатието воведува и други дејности и тоа: “конфекционирање на синтетички јамболии”, “производство на трикотажа” и “производство на лесна конфекција” која се одржала како основна дејност се до ден денес. На 31.08.1979 год. е извршена промена на називот на тогашната ООЗТ “Свила” и го добива називот: “ООЗТ за производство на текстилни производи Мода - Св.Николе”. На 05.01.1996 год. Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал склучи договор со Германската фирма “CASA MODA Heinrich Katt” за продажба на АД “Мода”-Св.Николе. Од тогаш до ден денес АД „Мода“ својот развој и постигнувања го темели на соработката со оваа германска компанија која е меѓу водечките производители на облека во Европа. Главниот производ е машката кошула и годишно се произведуваат над еден милион парчиња.

Одбор на Директори

Ангел Димитров – Претседател
Грозде Цветковски- Извршен директор
Мaнфред Михалски- Извршен директор
Јорданчо Давитков- Неизвршен директор и
Мара Саздовска-Неизвршен директор

 

Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMODA101013
Вкупно издадени ХВ
1.431.617
Последно тргување: 12.08.2020
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Просечна цена:
100,00
Количина:
150
Промет:
15.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
100,00
Количина:
150
Промет:
15.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци