Издавач
Мода АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.М.ТИТО 79
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
angel@ad-moda.com
Веб страница
Лице за контакт +
Ангел Димитров
Телефон
032-440-888
Факс
032-443-159
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 251.215 246.957 204.888
Оперативна добивка 4.708 22.998 -18.168
Добивка по оданочување 4.310 19.883 -18.511
Главнина 229.403 241.700 221.817
Вкупно обврски 17.216 15.496 14.512
Вкупно средства 246.619 257.196 236.329
Пазарна капитализација 216.174 216.174 216.174
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,87% 9,31% -8,87%
Нето добивка по акција (EPS) 3,01 13,89 -12,93
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,75% 7,73% -7,83%
Поврат на капиталот (ROE) 1,88% 8,23% -8,35%
Коефициент цена/ добивка по акција 50,16 10,87 -
Книговодствена вредност по акција 160,24 168,83 154,94
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,94 0,89 0,97
Дивиденда по акција 11,60
Дивиденден принос 0,00% 7,68% 0,00%

А.Д. МОДА од Св.Николе преставува правен следбеник на некогашното претпријатие за производство на јоргани и рачно јазлени килими „Свила“ од Св.Николе, основано во далечната 1955 год. Во периодот од 1963 до 1968 год. претпријатието воведува и други дејности и тоа: “конфекционирање на синтетички јамболии”, “производство на трикотажа” и “производство на лесна конфекција” која се одржала како основна дејност се до ден денес. На 31.08.1979 год. е извршена промена на називот на тогашната ООЗТ “Свила” и го добива називот: “ООЗТ за производство на текстилни производи Мода - Св.Николе”. На 05.01.1996 год. Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал склучи договор со Германската фирма “CASA MODA Heinrich Katt” за продажба на АД “Мода”-Св.Николе. Од тогаш до ден денес АД „Мода“ својот развој и постигнувања го темели на соработката со оваа германска компанија која е меѓу водечките производители на облека во Европа. Главниот производ е машката кошула и годишно се произведуваат над еден милион парчиња.

Одбор на Директори

Ангел Димитров – Претседател
Грозде Цветковски- Извршен директор
Мaнфред Михалски- Извршен директор
Јорданчо Давитков- Неизвршен директор и
Мара Саздовска-Неизвршен директор

 

Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMODA101013
Вкупно издадени ХВ
1.431.617
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци