Издавач
Мода АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.М.ТИТО 79
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
angel@ad-moda.com
Веб страница
Лице за контакт +
Ангел Димитров
Телефон
+389 32 440 888
Факс
+389 32 443 159
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 157.830 194.657 224.940
Оперативна добивка -31.514 634 7.344
Добивка по оданочување -31.808 864 6.943
Главнина 185.823 217.631 241.448
Вкупно обврски 41.599 14.611 16.654
Вкупно средства 227.422 232.242 258.102
Пазарна капитализација 143.162 143.162 216.174
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -19,97% 0,33% 3,26%
Нето добивка по акција (EPS) -22,22 0,60 4,85
Поврат на вкупните средства (ROA) -13,99% 0,37% 2,69%
Поврат на капиталот (ROE) -17,12% 0,40% 2,88%
Коефициент цена/ добивка по акција - 165,70 31,14
Книговодствена вредност по акција 129,80 152,02 168,65
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,77 0,66 0,90
Дивиденда по акција 17,24
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 11,42%

А.Д. МОДА од Св.Николе преставува правен следбеник на некогашното претпријатие за производство на јоргани и рачно јазлени килими „Свила“ од Св.Николе, основано во далечната 1955 год. Во периодот од 1963 до 1968 год. претпријатието воведува и други дејности и тоа: “конфекционирање на синтетички јамболии”, “производство на трикотажа” и “производство на лесна конфекција” која се одржала како основна дејност се до ден денес. На 31.08.1979 год. е извршена промена на називот на тогашната ООЗТ “Свила” и го добива називот: “ООЗТ за производство на текстилни производи Мода - Св.Николе”. На 05.01.1996 год. Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал склучи договор со Германската фирма “CASA MODA Heinrich Katt” за продажба на АД “Мода”-Св.Николе. Од тогаш до ден денес АД „Мода“ својот развој и постигнувања го темели на соработката со оваа германска компанија која е меѓу водечките производители на облека во Европа. Главниот производ е машката кошула и годишно се произведуваат над еден милион парчиња.

Одбор на Директори

Ангел Димитров – Претседател
Грозде Цветковски- Извршен директор
Мaнфред Михалски- Извршен директор
Владимир Стојанов- Неизвршен директор и независен член
Мара Саздовска-Неизвршен директор

 

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMODA101013
Вкупно издадени ХВ
1.431.617
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци