Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Пролетерска бр 28
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 2032 082
Факс
+389 2 2031 523
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 816.396 574.573 790.723
Оперативна добивка 40.430 24.653 39.741
Добивка по оданочување 28.822 12.452 23.166
Главнина 353.536 326.991 314.541
Вкупно обврски 1.075.082 1.134.091 870.639
Вкупно средства 1.428.618 1.462.082 1.185.180
Пазарна капитализација 89.135 145.069 209.079
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,95% 4,29% 5,03%
Нето добивка по акција (EPS) 96,36 41,63 77,45
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,02% 0,85% 1,95%
Поврат на капиталот (ROE) 8,15% 3,81% 7,37%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,09 11,65 9,03
Книговодствена вредност по акција 1.181,95 1.093,21 1.051,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,25 0,44 0,66
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор

Горан Јоксимовиќ - Претседател и генерал директор 
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски
Михо Јанески
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 17.05.2019
Максимална цена:
850,00
Минимална цена:
850,00
Просечна цена:
850,00
Количина:
5
Промет:
4.250
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
850,00
Минимална цена:
298,00
Количина:
347
Промет:
107.510
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци