Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Пролетерска бр 28
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 588.064 790.723 647.405
Оперативна добивка 26.074 39.741 36.552
Добивка по оданочување 12.451 23.166 18.806
Главнина 326.991 314.541 291.375
Вкупно обврски 1.135.091 870.639 644.895
Вкупно средства 1.462.082 1.185.180 936.270
Пазарна капитализација 145.069 209.079 44.568
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,43% 5,03% 5,65%
Нето добивка по акција (EPS) 41,63 77,45 62,87
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,85% 1,95% 2,01%
Поврат на капиталот (ROE) 3,81% 7,37% 6,45%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,65 9,03 2,37
Книговодствена вредност по акција 1.093,21 1.051,58 974,13
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,44 0,66 0,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор

Горан Јоксимовиќ - Претседател и генерал директор 
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски
Михо Јанески
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 13.09.2018
Максимална цена:
290,00
Минимална цена:
290,00
Просечна цена:
290,00
Количина:
252
Промет:
73.080
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
471,00
Минимална цена:
290,00
Количина:
1.009
Промет:
410.583
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци