Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Ацо Шопов бр. 76
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 2032 082
Факс
+389 2 2031 523
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 915.587 712.587 642.056
Оперативна добивка 52.410 2.608 26.356
Добивка по оданочување 39.820 26.392 22.751
Главнина 503.320 463.500 437.454
Вкупно обврски 1.282.291 1.088.740 930.650
Вкупно средства 1.785.611 1.552.240 1.368.104
Пазарна капитализација 99.604 99.604 99.604
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,72% 0,37% 4,10%
Нето добивка по акција (EPS) 133,13 88,23 76,06
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,23% 1,70% 1,66%
Поврат на капиталот (ROE) 7,91% 5,69% 5,20%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,50 3,77 4,38
Книговодствена вредност по акција 1.682,71 1.549,59 1.462,51
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,20 0,21 0,23
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски - Претседател и генерал директор 
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Катерина Ампова
Анита Русомаровска
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 20.11.2020 година Берзата изврши бришење на издавачот Фабрика Карпош АД Скопје од „Листата за набљудување“
 7. Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје

  Решение на КХВ за успешност на понудата за преземање на Фабрика Карпош АД Скопје
 8. Први котирани друштва внесени на „Листа за набљудување“

  Почнувајќи од 11.11.2020 година 12 котирани акционерски друштва се внесени на „Листата за набљудување“ согласно последните измени на Правилата за котација на Берзата
 9. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 25.04.2024
Максимална цена:
333,00
Минимална цена:
333,00
Просечна цена:
333,00
Количина:
720
Промет:
239.760
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
333,00
Минимална цена:
333,00
Количина:
720
Промет:
239.760
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци