Издавач
Фабрика Карпош АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Пролетерска бр 28
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fabrikakarpos.com.mk
Веб страница
Телефон
+389 2 2032 082
Факс
+389 2 2031 523
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 993.908 816.396 574.573
Оперативна добивка 42.869 40.430 24.653
Добивка по оданочување 33.022 28.822 12.452
Главнина 384.764 353.536 326.991
Вкупно обврски 1.034.924 1.075.082 1.134.091
Вкупно средства 1.419.688 1.428.618 1.462.082
Пазарна капитализација 254.245 89.135 145.069
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,31% 4,95% 4,29%
Нето добивка по акција (EPS) 110,40 96,36 41,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,33% 2,02% 0,85%
Поврат на капиталот (ROE) 8,58% 8,15% 3,81%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,70 3,09 11,65
Книговодствена вредност по акција 1.286,35 1.181,95 1.093,21
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,66 0,25 0,44
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Фабрика Карпош АД Скопје е друштво за проектирање, производство и монтажа на бетонски полуфабрикати, станови, индустриски објекти, мостови и далноводи.

Управен одбор

Горан Јоксимовиќ - Претседател и генерал директор 
Александар Стефанов 
Коста Герчаков
Силјан Михајловски
Михо Јанески
Кире Ниневски
Тони Крстиќ
Надзорен одбор 
Киро Стефанов - Преседател 
Светислав Антиќ
Јован Тодоровски
Зоран Самаренчев
Влатко Иванов

 

 1. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Фабрика Карпош АД Скопје
 3. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFKAR101010
Вкупно издадени ХВ
299.112
Последно тргување: 29.10.2020
Максимална цена:
445,00
Минимална цена:
445,00
Просечна цена:
445,00
Количина:
76
Промет:
33.820
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
540,00
Минимална цена:
321,00
Количина:
873
Промет:
419.647
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци