Издавач
Жито Полог АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Маршал Тито бр.134
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitopolog@on.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Славица Мишеска Стојановска
Телефон
+389 44 339 880
Факс
+389 44 335 631
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 291.042 396.461 490.189
Оперативна добивка 8.427 44.809 4.856
Добивка по оданочување 12.752 39.314 -8.252
Главнина 451.866 448.275 409.692
Вкупно обврски 183.654 121.654 177.523
Вкупно средства 635.520 569.929 587.215
Пазарна капитализација 129.745 111.994 111.994
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,90% 11,30% 0,99%
Нето добивка по акција (EPS) 227,73 702,07 -147,37
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,01% 6,90% -1,41%
Поврат на капиталот (ROE) 2,82% 8,77% -2,01%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,17 2,85 -
Книговодствена вредност по акција 8.069,47 8.005,34 7.316,32
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,29 0,25 0,27
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност во "Жито Полог" АД – Тетово опфаќа производство на мелнички и пекарски производи, тестенини и јајца. Поседува сместувачки капацитети за житни култури, има сопствена малопродажна мрежа и специјализиран погон за добиточна храна за задоволување на потребите на сопствената живинарска фарма.

Одбор на директори
Александар Поповски - Генерален извршен директор

Зорица Арсовска - независен член

Сашо Босилков

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Жито Полог АД Тетово
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZPOG101018
Вкупно издадени ХВ
55.997
Последно тргување: 20.07.2021
Максимална цена:
2.317,00
Минимална цена:
2.317,00
Просечна цена:
2.317,00
Количина:
50
Промет:
115.850
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.317,00
Минимална цена:
2.317,00
Количина:
50
Промет:
115.850
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци