Издавач
Жито Полог АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Маршал Тито бр.134
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitopolog@on.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Славица Мишеска Стојановска
Телефон
+389 44 339 880
Факс
+389 44 335 631
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 231.380 406.342 303.020
Оперативна добивка -21.020 17.436 1.469
Добивка по оданочување -23.663 14.199 3.148
Главнина 431.918 469.788 455.581
Вкупно обврски 106.669 207.484 81.713
Вкупно средства 538.587 677.272 537.294
Пазарна капитализација 126.889 123.193 129.745
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -9,08% 4,29% 0,48%
Нето добивка по акција (EPS) -422,58 253,57 56,22
Поврат на вкупните средства (ROA) -4,39% 2,10% 0,59%
Поврат на капиталот (ROE) -5,48% 3,02% 0,69%
Коефициент цена/ добивка по акција - 8,68 41,22
Книговодствена вредност по акција 7.713,23 8.389,52 8.135,81
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,29 0,26 0,28
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност во "Жито Полог" АД – Тетово опфаќа производство на мелнички и пекарски производи, тестенини и јајца. Поседува сместувачки капацитети за житни култури, има сопствена малопродажна мрежа и специјализиран погон за добиточна храна за задоволување на потребите на сопствената живинарска фарма.

Одбор на директори
Катерина Дамјановска - Претседател
Стојна Маџарева - независен член
Сашо Босилков  - Генерален извршен директор

 1. Бришење на издавачот Жито Полог АД Тетово од „Листата за набљудување“

  Берзата изврши бришење на издавачот Жито Полог АД Тетово од „Листата за набљудување“
 2. Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Жито Полог АД Тетово

  Решение од КХВ за успешност на понудата за преземање на Жито Полог АД Тетово
 3. Јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово

  Во продолжение можете да ја преземете
 4. Внесување на издавачот Жито Полог АД Тетово на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 24.11.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Жито Полог АД Тетово
 5. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово

  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Полог АД Тетово
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Блок трансакции

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакциИ со акциите на Стопанска Банка АД Битола и Жито Полог АД Тетово
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакции

  Блок трансакции
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZPOG101018
Вкупно издадени ХВ
55.997
Последно тргување: 06.06.2023
Максимална цена:
2.266,00
Минимална цена:
2.266,00
Просечна цена:
2.266,00
Количина:
1.189
Промет:
2.694.274
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.266,00
Минимална цена:
2.266,00
Количина:
1.189
Промет:
2.694.274
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци