Издавач
Жито Полог АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Маршал Тито бр.134
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitopolog@on.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Славица Мишеска Стојановска
Телефон
+389 44 339 880
Факс
+389 44 335 631
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 303.020 291.042 396.461
Оперативна добивка 1.469 8.427 44.809
Добивка по оданочување 3.148 12.752 39.314
Главнина 455.581 451.866 448.275
Вкупно обврски 81.713 183.654 121.654
Вкупно средства 537.294 635.520 569.929
Пазарна капитализација 129.745 129.745 111.994
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,48% 2,90% 11,30%
Нето добивка по акција (EPS) 56,22 227,73 702,07
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,59% 2,01% 6,90%
Поврат на капиталот (ROE) 0,69% 2,82% 8,77%
Коефициент цена/ добивка по акција 41,22 10,17 2,85
Книговодствена вредност по акција 8.135,81 8.069,47 8.005,34
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,28 0,29 0,25
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност во "Жито Полог" АД – Тетово опфаќа производство на мелнички и пекарски производи, тестенини и јајца. Поседува сместувачки капацитети за житни култури, има сопствена малопродажна мрежа и специјализиран погон за добиточна храна за задоволување на потребите на сопствената живинарска фарма.

Одбор на директори
Александар Поповски - Генерален извршен директор
Стојна Маџарева - независен член
Сашо Босилков

 1. Блок трансакции

  Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола и Жито Полог АД Тетово
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Жито Полог АД Тетово
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZPOG101018
Вкупно издадени ХВ
55.997
Последно тргување: 15.04.2022
Максимална цена:
2.200,00
Минимална цена:
2.200,00
Просечна цена:
2.200,00
Количина:
30
Промет:
66.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.200,00
Минимална цена:
2.200,00
Количина:
30
Промет:
66.000
Број на трансакции:
1

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци