Издавач
Жито Полог АД Тетово
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул.Маршал Тито бр.134
Град
Тетово
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitopolog@on.net.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Андоноски Љупчо
Телефон
+389 44 339 880
Факс
+389 44 335 631
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 396.461 490.189 523.065
Оперативна добивка 44.809 4.856 25.446
Добивка по оданочување 39.314 -8.252 25.073
Главнина 448.275 409.692 417.753
Вкупно обврски 121.654 177.523 219.942
Вкупно средства 569.929 587.215 637.695
Пазарна капитализација 111.994 111.994 111.994
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,30% 0,99% 4,86%
Нето добивка по акција (EPS) 702,07 -147,37 447,76
Поврат на вкупните средства (ROA) 6,90% -1,41% 3,93%
Поврат на капиталот (ROE) 8,77% -2,01% 6,00%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,85 - 4,47
Книговодствена вредност по акција 8.005,34 7.316,32 7.460,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,25 0,27 0,27
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност во "Жито Полог" АД – Тетово опфаќа производство на мелнички и пекарски производи, тестенини и јајца. Поседува сместувачки капацитети за житни култури, има сопствена малопродажна мрежа и специјализиран погон за добиточна храна за задоволување на потребите на сопствената живинарска фарма.

Одбор на директори
Сашо Босилков - независен член
Зоран Илоски - Генерален извршен директор
Салаудин Арифи
 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKZPOG101018
Вкупно издадени ХВ
55.997
Последно тргување: 24.09.2020
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Просечна цена:
1.800,00
Количина:
223
Промет:
401.400
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.800,00
Минимална цена:
1.800,00
Количина:
10.337
Промет:
18.606.600
Број на трансакции:
47

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци