Издавач
Жито Караорман АД Кичево
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул.Илинден 44
Град
Кичево
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitokaraorman@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Софронија Миладиноски
Телефон
+389 45 221 290
Факс
+389 45 221 289
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 91.825 112.367 116.864
Оперативна добивка 11.539 12.237 415
Добивка по оданочување 397 252 415
Главнина 302.068 301.672 301.311
Вкупно обврски 224.562 173.565 123.890
Вкупно средства 526.630 475.237 425.201
Пазарна капитализација 10.842 10.842 10.842
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 12,57% 10,89% 0,36%
Нето добивка по акција (EPS) 35,52 22,55 37,13
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,08% 0,05% 0,10%
Поврат на капиталот (ROE) 0,13% 0,08% 0,14%
Коефициент цена/ добивка по акција 27,31 43,02 26,12
Книговодствена вредност по акција 27.025,86 26.990,43 26.958,13
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,04 0,04
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

"Жито Караорман" АД Кичево е една од водечките фирми во млинско пекарската индустрија во Република Македонија која располага со најсовремени машини за производство на брашно, леб и бели печива

Одбор на директори 
Зоран Паневски
Арбиан Бајрами
Слободан Јовески - Извршен член 

 1. Бришење на издавачот Жито Караорман АД Кичево од Листата за набљудување

  Ве известуваме дека на 02.10.2023 година Берзата изврши бришење на издавачот Жито Караорман АД Кичево
 2. Внесување на издавачот Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување"

  Внесување на издавачот Жито Караорман АД Кичево на „Листата за набљудување"
 3. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Караорман АД Кичево

  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Жито Караорман АД Кичево
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево
 6. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 7. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKARK101013
Вкупно издадени ХВ
11.177
Последно тргување: 15.05.2023
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Просечна цена:
615,00
Количина:
2.057
Промет:
1.265.055
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
615,00
Минимална цена:
615,00
Количина:
2.599
Промет:
1.598.385
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци