Издавач
Жито Караорман АД Кичево
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул.Илинден 44
Град
Кичево
Држава
Македонија
e-mail адреса
zitokaraorman@t-home.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Софронија Миладиноски
Телефон
+389 45 221 290
Факс
+389 45 221 289
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 112.367 116.864 129.304
Оперативна добивка 12.237 415 465
Добивка по оданочување 252 415 310
Главнина 301.672 301.311 301.085
Вкупно обврски 173.565 123.890 164.860
Вкупно средства 475.237 425.201 465.945
Пазарна капитализација 10.842 10.842 10.842
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,89% 0,36% 0,36%
Нето добивка по акција (EPS) 22,55 37,13 27,74
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,05% 0,10% 0,07%
Поврат на капиталот (ROE) 0,08% 0,14% 0,10%
Коефициент цена/ добивка по акција 43,02 26,12 34,97
Книговодствена вредност по акција 26.990,43 26.958,13 26.937,91
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,04 0,04 0,04
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

"Жито Караорман" АД Кичево е една од водечките фирми во млинско пекарската индустрија во Република Македонија која располага со најсовремени машини за производство на брашно, леб и бели печива

Одбор на директори 
Слободан Јовески 
Марјан Максимоски -независен член
Софронија Миладиноски- Претседател 

 1. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево
 2. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 3. Јавна опомена за котираното друштво Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 30.07.2018 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе Oдлука за изрекување на мерка јавна опомена
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKKARK101013
Вкупно издадени ХВ
11.177
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци