Издавач
Скопски Пазар АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ѓорче Петров бр. 7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@skp.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Велимир Шиповиќ
Телефон
+389 2 2404 127 +389 2 2404 300
Факс
+389 2 2404 313
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 286.616 292.870 514.452
Оперативна добивка 50.999 53.670 54.929
Добивка по оданочување 24.585 11.796 6.751
Главнина 1.991.549 2.021.620 1.893.479
Вкупно обврски 1.009.226 1.052.879 1.122.350
Вкупно средства 3.000.775 3.074.499 3.015.829
Пазарна капитализација 1.347.732 1.193.018 1.130.523
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 17,79% 18,33% 10,68%
Нето добивка по акција (EPS) 346,58 166,29 95,17
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,82% 0,38% 0,22%
Поврат на капиталот (ROE) 1,23% 0,58% 0,36%
Коефициент цена/ добивка по акција 54,82 101,14 167,46
Книговодствена вредност по акција 28.074,90 28.498,81 26.692,40
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,68 0,59 0,60
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Скопски Пазар АД Скопје е компанија која се занимава со трговија. Компанијата поседува четири супермаркети кои го носат бренд името СП Маркет, 11 дисконти познати како Макси Д, две продавници за мебел, салон за убавина, и специјализирана продавница за текстил која го промовира Словенскиот бренд Одеја. Исто така компанијата е активна и во секторот со недвижен имот, врши изнајмување на простор, менаџира со 14 пазари за зеленчук и овошје и еден пазар за добиток. Исто така Компанијата поседува еден царински терминал, складиште и два ресторани.

Надзорен одбор
Ацо Дудулоски
Димитар Џеков
Фатмир Етеми
Управен одбор
Младен Дамев - Претседател и Генерален директор
Велимир Шиповиќ - член
Армент Етеми - член
Бесар Етеми - член
Озџан Даут - член

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 6. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 7. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар АД Скопје
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Скопски Пазар Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSPAZ101010
Вкупно издадени ХВ
70.937
Последно тргување: 28.10.2019
Максимална цена:
18.999,00
Минимална цена:
18.999,00
Просечна цена:
18.999,00
Количина:
2
Промет:
37.998
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
18.999,00
Минимална цена:
14.760,00
Количина:
12
Промет:
219.510
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSPAZ110011
Вкупно издадени ХВ
14.629
Последно тргување: 14.01.2020
Максимална цена:
9.476,00
Минимална цена:
9.476,00
Просечна цена:
9.476,00
Количина:
75
Промет:
710.700
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
9.476,00
Минимална цена:
3.298,00
Количина:
1.605
Промет:
9.722.320
Број на трансакции:
32

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци