Издавач
Скопски Пазар АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Ѓорче Петров бр. 7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@skp.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Снежана Ристова-Трифуноска
Телефон
+389 2 2404 127 +389 2 2404 300
Факс
+389 2 2404 313
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 514.452 682.917 927.344
Оперативна добивка 54.929 53.150 94.920
Добивка по оданочување 6.751 2.067 35.066
Главнина 1.893.479 637.364 648.871
Вкупно обврски 1.122.350 1.198.119 1.276.787
Вкупно средства 3.015.829 1.835.483 1.925.658
Пазарна капитализација 1.130.523 1.038.376 584.805
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 10,68% 7,78% 10,24%
Нето добивка по акција (EPS) 95,17 29,14 494,33
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,22% 0,11% 1,82%
Поврат на капиталот (ROE) 0,36% 0,32% 5,40%
Коефициент цена/ добивка по акција 167,46 502,36 16,68
Книговодствена вредност по акција 26.692,40 8.984,93 9.147,14
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,60 1,63 0,90
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Скопски Пазар АД Скопје е компанија која се занимава со трговија. Компанијата поседува четири супермаркети кои го носат бренд името СП Маркет, 11 дисконти познати како Макси Д, две продавници за мебел, салон за убавина, и специјализирана продавница за текстил која го промовира Словенскиот бренд Одеја. Исто така компанијата е активна и во секторот со недвижен имот, врши изнајмување на простор, менаџира со 14 пазари за зеленчук и овошје и еден пазар за добиток. Исто така Компанијата поседува еден царински терминал, складиште и два ресторани.

Надзорен одбор
Предраг Милосављевиќ-претседател
Звонко Стојчев
Ванчо Ачовски


Управен одбор
Сашо Давитковски-претседател
Снежана Ристова Трифуновска-член
Тошо Давитковски-член
Слободанка Ристовска-независен член
Боце Славков-член


 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Блок трансакација

  Блок трансакација
 3. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 10. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSPAZ101010
Вкупно издадени ХВ
70.937
Последно тргување: 09.01.2018
Максимална цена:
16.818,00
Минимална цена:
16.818,00
Просечна цена:
16.818,00
Количина:
29
Промет:
487.722
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
16.937,00
Минимална цена:
15.937,00
Количина:
77
Промет:
1.284.190
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSPAZ110011
Вкупно издадени ХВ
14.629
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци