Блок трансакција
четврток, 18 јуни 2020

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент: Официјален пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 1.570
% од основната главнина: 1,84%
Цена по акција (во денари): 6.600,00
Вредност на трансакција (во денари): 10.362.000,00