Издавач
ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Шишка бр.5
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
gd_tikves@yahoo.com
Веб страница
Лице за контакт +
Наташа Наумова
Телефон
+389 43 415 916
Факс
+389 43 412 852
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 407.149 314.668 254.510
Оперативна добивка 13.229 21.714 33.507
Добивка по оданочување 7.054 15.463 27.963
Главнина 548.547 541.493 526.029
Вкупно обврски 214.469 207.287 222.906
Вкупно средства 763.016 748.780 748.935
Пазарна капитализација 68.000 68.000 10.676
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,25% 6,90% 13,17%
Нето добивка по акција (EPS) 103,74 227,40 411,22
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,92% 2,07% 3,73%
Поврат на капиталот (ROE) 1,29% 2,86% 5,32%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,64 4,40 0,38
Книговодствена вредност по акција 8.066,87 7.963,13 7.735,72
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,12 0,13 0,02
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на ГД-ТИКВЕШ АД Кавадарци е земјоделско производство. Вкупната површина на која друштвото го врши своето производство е 1042 ха. Основни производи се винско грозје на површина од 555 ха и асталско грозје на површина од 250 ха . Винското грозје е застапено со 69%, а асталското со 31%. Продажбата на своите производи ГД-ТИКВЕШ во последните неколку години ја остварува на домашниот пазар, а од другите држави продажба се остварува во Република Србија и во Белорусија. Споредни дејности се одгледување на житни култури, фуражни култури и овоштарство од кое на површина од 38 ха е застапен насад со праски.

Управен одбор 
Ристо Милев , Претседател
Иван Керов 
Наташа Наумова 
Блашко Калуѓеров
Иле Стојанов
Коле Стојановски
Васил Попов
Апостол Бакев
Маја Бошева
Надзорен одбор 
Катица Митревски, Претседател
Снежана Милева
Наташа Наумова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTIKV101010
Вкупно издадени ХВ
68.000
Последно тргување: 27.03.2024
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Просечна цена:
1.000,00
Количина:
39
Промет:
39.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.000,00
Минимална цена:
1.000,00
Количина:
88
Промет:
88.000
Број на трансакции:
3

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци