Издавач
Фершпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11-А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
email@fersped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 2 3149 444
Факс
+389 2 3149 400
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 4.790.735 4.693.497 3.379.102
Оперативна добивка 104.544 82.847 7.577
Добивка по оданочување 94.575 74.359 577
Главнина 2.251.497 2.573.699 2.142.577
Вкупно обврски 270.644 344.089 394.454
Вкупно средства 2.522.141 2.917.788 2.537.031
Пазарна капитализација 959.989 1.084.063 1.104.893
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 2,18% 1,77% 0,22%
Нето добивка по акција (EPS) 5.221,39 4.105,28 31,86
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,75% 2,55% 0,02%
Поврат на капиталот (ROE) 4,20% 2,89% 0,03%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,15 14,58 1.914,89
Книговодствена вредност по акција 124.302,82 142.091,26 118.289,46
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,43 0,42 0,52
Дивиденда по акција 550,00 550,00 550,00
Дивиденден принос 1,04% 0,92% 0,90%

Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските  земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку  купување акции во тие дејности од стопанството.

Одбор на директори
Драган Наков - Генерален директор
Штерјо Наков - Претседател
Анета Лазарова
Лидија Трајковиќ
Игор Митев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKFERS101018
Вкупно издадени ХВ
18.113
Последно тргување: 22.11.2023
Максимална цена:
51.400,00
Минимална цена:
51.400,00
Просечна цена:
51.400,00
Количина:
2
Промет:
102.800
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
53.050,00
Минимална цена:
51.400,00
Количина:
32
Промет:
1.664.292
Број на трансакции:
6

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци