Издавач
Фершпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11-А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
email@fersped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 2 3149 444
Факс
+389 2 3149 400
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 4.693.497 3.379.102 4.053.582
Оперативна добивка 82.847 7.577 41.532
Добивка по оданочување 74.359 577 28.273
Главнина 2.573.699 2.142.577 2.228.153
Вкупно обврски 344.089 394.454 613.589
Вкупно средства 2.917.788 2.537.031 2.841.742
Пазарна капитализација 1.084.063 1.104.893 1.340.362
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,77% 0,22% 1,02%
Нето добивка по акција (EPS) 4.105,28 31,86 1.560,92
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,55% 0,02% 0,99%
Поврат на капиталот (ROE) 2,89% 0,03% 1,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,58 1.914,89 47,41
Книговодствена вредност по акција 142.091,26 118.289,46 123.014,02
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,42 0,52 0,60
Дивиденда по акција 550,00 550,00 550,00
Дивиденден принос 0,92% 0,90% 0,74%

Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските  земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку  купување акции во тие дејности од стопанството.

Одбор на директори
Иван Петровски - Генерален директор
Драган Наков - Заменик Генерален директор
Штерјо Наков - Претседател
Анета Лазарова
Лидија Трајковиќ

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKFERS101018
Вкупно издадени ХВ
18.113
Последно тргување: 12.07.2022
Максимална цена:
54.000,00
Минимална цена:
54.000,00
Просечна цена:
54.000,00
Количина:
4
Промет:
216.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
61.700,00
Минимална цена:
54.000,00
Количина:
150
Промет:
8.699.780
Број на трансакции:
34

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци