Издавач
Фершпед АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Македонија бр. 11-А
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
email@fersped.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лидија Трајковиќ
Телефон
+389 2 3149 444
Факс
+389 2 3149 400
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 4.053.582 3.808.758 3.543.771
Оперативна добивка 41.532 32.233 138.953
Добивка по оданочување 28.273 4.296 97.652
Главнина 2.228.153 3.235.251 3.231.690
Вкупно обврски 613.589 916.918 1.058.111
Вкупно средства 2.841.742 4.152.169 4.289.801
Пазарна капитализација 1.340.362 1.229.873 1.001.468
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,02% 0,85% 3,92%
Нето добивка по акција (EPS) 1.560,92 237,18 5.391,27
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,99% 0,10% 2,28%
Поврат на капиталот (ROE) 1,27% 0,13% 3,02%
Коефициент цена/ добивка по акција 47,41 286,28 10,26
Книговодствена вредност по акција 123.014,02 178.614,86 178.418,26
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,60 0,38 0,31
Дивиденда по акција 550,00 1.780,00
Дивиденден принос 0,74% 2,62% 0,00%

Фершпед АД Скопје е друштво за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта. Услугите на компанијата од областа на транспорт, шпедиција, царинење, складиштење ги користат најголемите претпријатија во Република Македонија, како и фирми од балканските  земји, западна и источна Европа. Освен со шпедиција како основна дејност, компанијата се занимава и со меѓународна трговија, брокерство, банкарство, хотелиерство, винарство и игри на среќа преку  купување акции во тие дејности од стопанството.

Одбор на директори
Иван Петровски - Генерален дирекор
Драган Наков - Заменик Генерален директор
Штерјо Наков - Претседател
Анета Лазарова
Лидија Трајковиќ

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKFERS101018
Вкупно издадени ХВ
18.113
Последно тргување: 23.09.2020
Максимална цена:
61.000,00
Минимална цена:
61.000,00
Просечна цена:
61.000,00
Количина:
25
Промет:
1.525.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
75.000,00
Минимална цена:
53.460,00
Количина:
291
Промет:
19.625.342
Број на трансакции:
70

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци