Издавач
ФАКОМ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Булевар Александар Македонски бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fakom.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Цветковска
Телефон
+389 2 5513 100
Факс
+389 2 3287 699
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.192.460 1.133.421 1.376.668
Оперативна добивка 8.271 5.329 19.614
Добивка по оданочување 1.534 2.781 15.458
Главнина 526.370 529.702 594.304
Вкупно обврски 701.465 664.284 422.666
Вкупно средства 1.227.835 1.193.986 1.016.970
Пазарна капитализација 482.400 482.400 402.000
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,69% 0,47% 1,42%
Нето добивка по акција (EPS) 22,90 41,51 230,72
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,12% 0,23% 1,52%
Поврат на капиталот (ROE) 0,29% 0,53% 2,60%
Коефициент цена/ добивка по акција 314,47 173,46 26,01
Книговодствена вредност по акција 7.856,27 7.906,00 8.870,21
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,92 0,91 0,68
Дивиденда по акција 74,63 74,63
Дивиденден принос 1,04% 1,04% 0,00%

Основната дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање,производство и монтажа на челична конструкција и делови на конструкции, сите видови на заварени носачи и изградба и како монтажа на опрема за капитални индустриски и термоенергетски објекти.

Управен Одбор 
Мартин Велковски – Претседател и Генерален директор 
Бојан Јордановски
Димче Галовски
Снежана Сиљановска
Игор Трајковски 

Надзорен Одбор 
Минчо Јорданов– Претседател 
Наташа Јорданова 
Горан Мауровски 
Ѓорѓи Савов

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFAKM101015
Вкупно издадени ХВ
67.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци