Издавач
ФАКОМ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Булевар Александар Македонски бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fakom.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Зоран Стојановски
Телефон
+389 2 5513-100
Факс
+389 2 3287-699
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.294.935 1.204.090 1.239.237
Оперативна добивка 4.484 25.996 -27
Добивка по оданочување 2.319 18.105 2.358
Главнина 578.380 586.620 735.276
Вкупно обврски 728.173 445.564 595.657
Вкупно средства 1.306.553 1.032.183 1.330.933
Пазарна капитализација 402.000 368.500 368.500
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,35% 2,16% 0,00%
Нето добивка по акција (EPS) 34,61 270,22 35,19
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,18% 1,75% 0,18%
Поврат на капиталот (ROE) 0,40% 3,09% 0,32%
Коефициент цена/ добивка по акција 173,35 20,35 156,28
Книговодствена вредност по акција 8.632,54 8.755,52 10.974,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,70 0,63 0,50
Дивиденда по акција 157,30 2.492,00
Дивиденден принос 0,00% 2,86% 45,31%

Основната дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање,производство и монтажа на челична конструкција и делови на конструкции, сите видови на заварени носачи и изградба и како монтажа на опрема за капитални индустриски и термоенергетски објекти.

Управен Одбор 
Д-р Златко Симоновски– Претседател и Генерален директор 
Зоран Стојановски - Заменик Претседател и Заменик Генерален директор
Бојан Јордановски
Димче Галовски
Снежана Сиљановска
Игор Трајковски 

Надзорен Одбор 
Минчо Јорданов– Претседател 
Наташа Јорданова 
Горан Мауровски 
Ѓорѓи Савов
Александар Николовски 

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFAKM101015
Вкупно издадени ХВ
67.000
Последно тргување: 01.08.2018
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
6.000,00
Просечна цена:
6.000,00
Количина:
24
Промет:
144.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.000,00
Минимална цена:
5.000,00
Количина:
42
Промет:
249.000
Број на трансакции:
4

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци