Издавач
ФАКОМ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.Булевар Александар Македонски бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@fakom.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Виолета Цветковска
Телефон
+389 2 5513 100
Факс
+389 2 3287 699
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 1.184.691 912.408 1.192.460
Оперативна добивка 12.199 11.097 8.271
Добивка по оданочување 249 908 1.534
Главнина 514.429 523.159 526.370
Вкупно обврски 845.323 737.934 701.465
Вкупно средства 1.359.752 1.261.093 1.227.835
Пазарна капитализација 482.400 482.400 482.400
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,03% 1,22% 0,69%
Нето добивка по акција (EPS) 3,72 13,55 22,90
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,02% 0,07% 0,12%
Поврат на капиталот (ROE) 0,05% 0,17% 0,29%
Коефициент цена/ добивка по акција 1.937,35 531,28 314,47
Книговодствена вредност по акција 7.678,04 7.808,34 7.856,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,94 0,92 0,92
Дивиденда по акција 134,33 74,63
Дивиденден принос 0,00% 1,87% 1,04%

Основната дејност на ФАКОМ АД - Скопје е проектирање,производство и монтажа на челична конструкција и делови на конструкции, сите видови на заварени носачи и изградба и како монтажа на опрема за капитални индустриски и термоенергетски објекти.

Управен Одбор 
Мартин Велковски – Претседател и Генерален директор 
Бојан Јордановски
Милорад Белкоќески
Снежана Сиљановска
Игор Трајковски

Надзорен Одбор 
Минчо Јорданов– Претседател 
Наташа Јорданова  Мауровска
Горан Мауровски 
Ѓорѓи Савов

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKFAKM101015
Вкупно издадени ХВ
67.000
Последно тргување: 16.06.2023
Максимална цена:
6.984,00
Минимална цена:
6.984,00
Просечна цена:
6.984,00
Количина:
104
Промет:
726.336
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
6.984,00
Минимална цена:
6.984,00
Количина:
104
Промет:
726.336
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци