Издавач
Цементарница УСЈЕ АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Борис Трајковски, 94
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
contact@usje.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Карапетковски Љупчо
Телефон
+389 2 2782 500
Факс
+389 2 2786 390
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 4.792.939 4.422.828 4.149.542
Оперативна добивка 1.386.923 1.130.628 1.186.033
Добивка по оданочување 1.273.373 1.047.160 1.093.418
Главнина 4.574.993 4.145.008 3.948.978
Вкупно обврски 741.537 629.915 547.559
Вкупно средства 5.316.530 4.774.923 4.496.537
Пазарна капитализација 14.150.978 12.967.032 13.812.708
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 28,94% 25,56% 28,58%
Нето добивка по акција (EPS) 2.258,62 1.857,38 1.939,43
Поврат на вкупните средства (ROA) 23,95% 21,93% 24,32%
Поврат на капиталот (ROE) 27,83% 25,26% 27,69%
Коефициент цена/ добивка по акција 11,11 12,38 12,63
Книговодствена вредност по акција 8.114,80 7.352,12 7.004,42
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 3,09 3,13 3,50
Дивиденда по акција 2.360,00 1.513,00 1.527,00
Дивиденден принос 9,40% 6,58% 6,23%

Цементарница УСЈЕ АД е производител на цемент и други градежни материјали. Како членка на Групацијата ТИТАН, која е мултирегионален производител на цемент, Цементарница УСЈЕ АД е современа компанија и активен член на заедницата. Компанијата е лоцирана во Скопје, главниот град на Република Македонија. Цементарница УСЈЕ АД започна да произведува цемент во 1955 година, а денес вработува повеќе од 300 луѓе. Цементарница УСЈЕ АД е една од најголемите компании во земјата и се вбројува меѓу врвните 20 компании според профитот и резултатите.

Одбор на директори 
Константинос Дердемезис - Претседател
Борис Хрисафов - Главен извршен директор
Љупчо Карапетков 
Мирослав Глигориевиќ
Фокион Тасоулас 
Томас Главас 
Лоукас Петкидис 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност...
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKUSJE101019
Вкупно издадени ХВ
563.784
Последно тргување: 30.06.2020
Максимална цена:
24.500,00
Минимална цена:
24.500,00
Просечна цена:
24.500,00
Количина:
46
Промет:
1.127.000
Број на трансакции:
7
Последните 52 недели
Максимална цена:
26.795,00
Минимална цена:
23.050,00
Количина:
460
Промет:
11.092.469
Број на трансакции:
43

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци