Јавна понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра
вторник, 20 јули 2021

Информации за регистрација и продажба-отуѓување на сопствени акции по пат на јавна понуда на АДИНГ АД Скопје чиј износ е помал од 25.000 евра преку берза:

  • назив на издавачот: АДИНГ АД Скопје    
  • шифра на акциите - предмет на јавната понуда: ADINA31
  • број на акции што се продаваат: 2.000
  • количина на акции на која гласи еден лот: 1     
  • продажна цена на една акција: 699 денари
  • иницијален датум на продажба: 04.08.2021
  • последен датум за продажба: 02.09.2021        
  • модел и начин на продажба на акциите - предмет на јавната понуда: модел на фиксна цена – давање на приоритет на налози со приоритет на порано време на внес на налогот.

Во продолжение може да ја преземете документацијата во врска со јавната понуда за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје. 
1. Соопштение за продажба-отуѓување на сопствени акции на АДИНГ АД Скопје по пат на јавната понуда чиј износ е помалку од 25.000 евра 

Прилог 1 - Ревидиран неконсолидиран финансиски извештај за 2018 и Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2018
Прилог 2 - Ревидиран неконсолидиран финансиски извештај за 2019 и Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2019
Прилог 3 - Ревидиран неконсолидиран финансиски извештај за 2020 и Ревидиран консолидиран финансиски извештај за 2020