Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Николче Вељановски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.320.517 2.809.490 1.237.001
Оперативна добивка 148.244 208.963 193.305
Добивка по оданочување -5.808 87.731 84.234
Главнина 2.965.147 3.003.750 2.389.697
Вкупно обврски 3.826.131 4.068.727 2.851.916
Вкупно средства 6.791.278 7.103.145 5.241.613
Пазарна капитализација 476.794 527.517 507.228
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 6,39% 7,44% 15,63%
Нето добивка по акција (EPS) -28,63 432,40 415,17
Поврат на вкупните средства (ROA) -0,09% 1,24% 1,61%
Поврат на капиталот (ROE) -0,20% 2,92% 3,52%
Коефициент цена/ добивка по акција - 6,01 6,02
Книговодствена вредност по акција 14.614,48 14.804,75 11.778,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,16 0,18 0,21
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Томислав Давков - Генерален Извршен директор
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска
Лилјана Гајдоска
Зорица Арсовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 17.01.2020
Максимална цена:
2.539,00
Минимална цена:
2.539,00
Просечна цена:
2.539,00
Количина:
33
Промет:
83.787
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.539,00
Минимална цена:
1.470,00
Количина:
795
Промет:
1.276.366
Број на трансакции:
24

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци