Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Петар Бакиевски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.401.405 1.781.172 1.398.576
Оперативна добивка 61.073 205.057 246.183
Добивка по оданочување 514.467 109.001 66.999
Главнина 4.103.837 3.140.636 3.026.963
Вкупно обврски 1.921.629 2.156.426 2.608.377
Вкупно средства 6.025.466 5.297.062 5.638.340
Пазарна капитализација 730.408 694.293 730.205
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,36% 11,51% 17,60%
Нето добивка по акција (EPS) 2.535,68 537,24 330,22
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,54% 2,06% 1,19%
Поврат на капиталот (ROE) 12,54% 3,47% 2,21%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,42 6,37 10,90
Книговодствена вредност по акција 20.226,81 15.479,42 14.919,16
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,18 0,22 0,24
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска  - Извршен директор
Анета Ѓоргиев
Селаудин Арифи
Александар Георгиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 3. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Блок трансакции

  Блок трансакции
 10. Блок трансакции

  Ве известуваме дека ги објавуваме блок трансакциите со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола и Жито Полог АД Тетово
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 15.04.2024
Максимална цена:
3.616,00
Минимална цена:
3.616,00
Просечна цена:
3.616,00
Количина:
100
Промет:
361.600
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.616,00
Минимална цена:
3.600,00
Количина:
979
Промет:
3.526.056
Број на трансакции:
19

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци