Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Николче Вељановски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 2.809.490 1.237.001 1.089.069
Оперативна добивка 208.963 193.305 107.702
Добивка по оданочување 87.731 84.234 43.946
Главнина 3.003.750 2.389.697 2.448.606
Вкупно обврски 4.068.727 2.851.916 2.180.546
Вкупно средства 7.103.145 5.241.613 4.629.152
Пазарна капитализација 527.517 507.228 324.626
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,44% 15,63% 9,89%
Нето добивка по акција (EPS) 432,40 415,17 216,60
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,24% 1,61% 0,95%
Поврат на капиталот (ROE) 2,92% 3,52% 1,79%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,01 6,02 7,39
Книговодствена вредност по акција 14.804,75 11.778,23 12.068,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,18 0,21 0,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Томислав Давков - Генерален Извршен директор
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска
Лилјана Гајдоска
Зорица Арсовска

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата и податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 09.01.2019
Максимална цена:
2.350,00
Минимална цена:
2.350,00
Просечна цена:
2.350,00
Количина:
169
Промет:
397.150
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.950,00
Минимална цена:
2.350,00
Количина:
2.779
Промет:
7.809.946
Број на трансакции:
88

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци