Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Николче Вељановски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.677.008 2.320.517 2.809.490
Оперативна добивка -16.405 148.244 208.963
Добивка по оданочување 1.227 -5.808 87.731
Главнина 2.838.828 2.965.147 3.003.750
Вкупно обврски 3.362.366 3.826.131 4.068.727
Вкупно средства 6.201.194 6.791.278 7.103.145
Пазарна капитализација 298.250 476.794 527.517
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,98% 6,39% 7,44%
Нето добивка по акција (EPS) 6,05 -28,63 432,40
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,02% -0,09% 1,24%
Поврат на капиталот (ROE) 0,04% -0,20% 2,92%
Коефициент цена/ добивка по акција 243,07 - 6,01
Книговодствена вредност по акција 13.991,89 14.614,48 14.804,75
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,16 0,18
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Драган Китановски
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска  - Извршен директор
Лилјана Гајдоска
Зорица Арсовска

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 13.01.2021
Максимална цена:
2.911,00
Минимална цена:
2.911,00
Просечна цена:
2.911,00
Количина:
25
Промет:
72.775
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.004,00
Минимална цена:
2.270,00
Количина:
5.926
Промет:
16.931.804
Број на трансакции:
72

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци