Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Петар Бакиевски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.537.209 1.677.008 2.320.517
Оперативна добивка 217.264 -16.405 148.244
Добивка по оданочување 80.502 1.227 -5.808
Главнина 3.056.284 2.838.828 2.965.147
Вкупно обврски 2.788.818 3.362.366 3.826.131
Вкупно средства 5.845.102 6.201.194 6.791.278
Пазарна капитализација 608.722 298.250 476.794
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 14,13% -0,98% 6,39%
Нето добивка по акција (EPS) 396,77 6,05 -28,63
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,38% 0,02% -0,09%
Поврат на капиталот (ROE) 2,63% 0,04% -0,20%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,56 243,07 -
Книговодствена вредност по акција 15.063,67 13.991,89 14.614,48
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,20 0,11 0,16
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска  - Извршен директор
Анета Ѓоргиев
Христина Фуна
Александар Георгиев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 9. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на ЗК Пелагонија АД Битола
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 12.10.2021
Максимална цена:
3.602,00
Минимална цена:
3.602,00
Просечна цена:
3.602,00
Количина:
36
Промет:
129.672
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
4.719,00
Минимална цена:
2.650,00
Количина:
9.193
Промет:
31.245.607
Број на трансакции:
141

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци