Издавач
ЗК Пелагонија АД Битола
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Новачки пат бр.11
Град
Битола
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@zkpelagonija.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Николче Вељановски
Телефон
+389 47 243 612
Факс
+389 47 223 297
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.677.008 2.320.517 2.809.490
Оперативна добивка -16.405 148.244 208.963
Добивка по оданочување 1.227 -5.808 87.731
Главнина 2.838.828 2.965.147 3.003.750
Вкупно обврски 3.362.366 3.826.131 4.068.727
Вкупно средства 6.201.194 6.791.278 7.103.145
Пазарна капитализација 298.250 476.794 527.517
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -0,98% 6,39% 7,44%
Нето добивка по акција (EPS) 6,05 -28,63 432,40
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,02% -0,09% 1,24%
Поврат на капиталот (ROE) 0,04% -0,20% 2,92%
Коефициент цена/ добивка по акција 243,07 - 6,01
Книговодствена вредност по акција 13.991,89 14.614,48 14.804,75
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,11 0,16 0,18
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ЗК Пелагонија АД Битола е е водечка компанија во рамките на агробизнисот во Република Македонија. Основна наша дејност е примарно земјоделско производство од: ниски култури(пченица, јачмен, сончоглед, шеќерна репа, пченка зрно, пченка силажа и друго), одгледување на ситен и крупен добиток, сточарско производство, градинарство, рибарство и овоштарство. Во својата производна дејност вклучува производство и доработка на семенски материјал од житни, индустриски и фуражни култури.

Одбор на директори
Драган Китановски - Генерален Извршен директор
Цветан Панделески - Претседател на Одбор на директори
Весна Белешовска Бунтеска
Лилјана Гајдоска
Зорица Арсовска

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Јавна опомена за котираните друштва РЖ Институт АД Скопје и ЗК Пелагонија АД Битола

  а седницата одржана на 09.03.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKZPKO101012
Вкупно издадени ХВ
202.891
Последно тргување: 08.10.2020
Максимална цена:
2.650,00
Минимална цена:
2.650,00
Просечна цена:
2.650,00
Количина:
19
Промет:
50.350
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.900,00
Минимална цена:
1.470,00
Количина:
1.877
Промет:
4.212.902
Број на трансакции:
51

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци