Издавач
ВВ Тиквеш АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 8 Септември Бр. 5
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
Elena.Mladenovska@tikves.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Елена Младеновска Јеленовиќ
Телефон
+389 2 3175 966
Факс
+389 2 3175 968
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 1.804.708 1.668.817 1.575.926
Оперативна добивка 179.826 184.946 210.420
Добивка по оданочување 125.073 133.762 142.885
Главнина 1.937.200 1.808.364 1.669.231
Вкупно обврски 1.245.598 1.271.742 1.175.611
Вкупно средства 3.182.798 3.080.106 2.844.842
Пазарна капитализација 1.546.974 1.300.324 734.542
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 9,96% 11,08% 13,35%
Нето добивка по акција (EPS) 462,46 494,59 528,32
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,93% 4,34% 5,02%
Поврат на капиталот (ROE) 6,46% 7,40% 8,56%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,37 9,72 5,14
Книговодствена вредност по акција 7.162,88 6.686,50 6.172,05
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,80 0,72 0,44
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Винарска визба Тиквеш АД Скопје е компанија која работи на производство на вино. Во ТИКВЕШ годишно се преработуваат 55 милиони грозје, и се произведуваат околу 35 милиони литри вино. Нивниот асортиман опфаќа 24 видови вино, вклучувајќи црвени и бели вина, квалитетно и специјално одбрани типови вина. Вината на ТИКВЕШ се присутни на пазарите во Србија, Црна Гора, Хрватска, Босна и Херцеговина, Албанија, Европската унија, Русија, Украина, САД, Канада и Австралија.

Управен одбор
Светозар Јаневски - Претседател
Радош Вукиќевиќ - Генерален Директор
Џон Јоновски
Мате Настески
Снежана Славкова
Љупчо Крстевски
Ангеле Чолески
Искра Клинкарова


Надзорен одбор
Ратко Чадиковски - Претседател
Светлана Пендаровска
Тихомир Атанасовски
Братољуб Раичковиќ - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 25.06.2019 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKVVTK101013
Вкупно издадени ХВ
270.450
Последно тргување: 16.09.2020
Максимална цена:
4.502,00
Минимална цена:
4.502,00
Просечна цена:
4.502,00
Количина:
10
Промет:
45.020
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
5.721,00
Минимална цена:
4.333,00
Количина:
5.121
Промет:
27.345.741
Број на трансакции:
108

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци