Издавач
Тутунски комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Марксова бр. 101
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
tkpoffice@tkprilep.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Гоце Котески
Телефон
+389 48 421 670
Факс
+389 48 425 172
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 951.356 915.016 974.335
Оперативна добивка -38.612 -245.773 787
Добивка по оданочување 39.220 -188.210 -51.811
Главнина 58.630 18.355 206.249
Вкупно обврски 1.166.006 1.018.565 862.933
Вкупно средства 1.224.636 1.036.920 1.069.182
Пазарна капитализација 685.461 685.461 616.915
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) -4,06% -26,86% 0,08%
Нето добивка по акција (EPS) 14,30 -68,64 -18,90
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,20% -18,15% -4,85%
Поврат на капиталот (ROE) 66,89% -1.025,39% -25,12%
Коефициент цена/ добивка по акција 17,48 - -
Книговодствена вредност по акција 21,38 6,69 75,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 11,69 37,34 2,99
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Тутунски Комбинат АД Прилеп е компанија која е активна во тутунската индустрија. Главна дејност на комапнијата е купување и преработка на тутун, производство на цигари, производство на филтер стапчиња, различни типови на лепила наменети за тутунската индустрија и други апликации, а исто така во нејзина сопственост е и хотел во Охрид. Производниот асортиман на компанијата нуди производи со бренд имиња вклучувајќи ги : VIP, BRAND, 19, RONDO, EVROPA, FILTER ORIENTAL and MACEDONIA.

 

Одбор на директори
Кире Станкоски - Главен извршен директор 
Гоце Мојаноски -  извршен директор
Татјана Стефановска -извршен директор
Ѓорѓи Михаилов
Шеваљ Цеку
Гоце Јосифивски - неизвршен независен член
Никола Џамбазовски - Претседател на одбор на директори
Златко Сарев


 

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKTKPR101017
Вкупно издадени ХВ
2.741.845
Последно тргување: 16.07.2020
Максимална цена:
155,00
Минимална цена:
155,00
Просечна цена:
155,00
Количина:
834
Промет:
129.270
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
257,00
Минимална цена:
155,00
Количина:
1.077
Промет:
190.125
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци