Издавач
Стопанска банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.11 Октомври бр.7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
sbank@stb.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Катерина Илиќ Нонкуловска
Телефон
+389 2 3295 295
Факс
+389 2 3114 503
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 5.619.750 5.507.032 5.579.215
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.746.346 2.044.120 2.239.653
Главнина 14.204.243 13.633.779 13.675.268
Вкупно обврски 77.611.937 72.717.397 72.478.071
Вкупно средства 91.816.180 86.351.176 86.153.339
Пазарна капитализација 20.952.216 16.063.366 13.413.958
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 157,29 117,07 128,27
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,99% 2,37% 2,60%
Поврат на капиталот (ROE) 19,33% 14,99% 16,38%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,63 7,86 5,99
Книговодствена вредност по акција 813,52 780,85 783,23
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,48 1,18 0,98
Дивиденда по акција 73,00 117,00 286,00
Дивиденден принос 6,08% 12,72% 37,23%

Стопанска банка А.Д. - Скопје е Банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана како првата банка во Македонија во 1944 година, Стопанска банка ги постави темелите за банкарското работење и с? уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Македонија. На почетокот на 2000 година управувачкиот пакет-акции од Стопанска банка А.Д. - Скопје беше откупен од страна на Националната банка на Грција – една од најголемите банкарски групации во Југоисточна Европа. Со овој значителен чекор Банката го продолжи својот растеж и развој во успешна компанија во согласност со светските банкарски стандарди. По преземањето од НБГ, Стопанска банка А.Д. - Скопје ја засили својата конкурентност преку интензивно преструктурирање. Банката воведе софистициран информациски систем и нова организациска структура, го исчисти своето кредитно портфолио, воведе стандардизирани процедури за кредитно одлучување, управување на ризиците и на набавките, ја подобри структурата на вработени и стана водечка компанија во земјата во корпоративното управување. Денес, Стопанска банка А.Д. – Скопје е Банка со најголем број клиенти од населението и од правните лица, Банка со најразвиена мрежа на локации, најголемо портфолио кредитни и депозитни производи и Банка со најголема актива.

Управен одбор 
Диомидис Николетополус - Генерален директор и Претседател 
Тони Стојановски  
Милица Чапаровска – Јовановска
Бојан Стојаноски
 
Надзорен одбор
Маринис  Стратопулос 
Константинос  Братос
Анастасиос  Лизос
Јанис  Кајулис
Димитра  Гудуфа
Владимир  Филиповски 
Сашо Ќосев
 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTBS101014
Вкупно издадени ХВ
17.460.180
Последно тргување: 19.02.2020
Максимална цена:
1.301,00
Минимална цена:
1.301,00
Просечна цена:
1.301,00
Количина:
600
Промет:
780.600
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.320,00
Минимална цена:
978,00
Количина:
155.746
Промет:
175.309.176
Број на трансакции:
1.035

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSTBS120014
Вкупно издадени ХВ
227.444
Последно тргување: 10.02.2020
Максимална цена:
662,00
Минимална цена:
662,00
Просечна цена:
662,00
Количина:
320
Промет:
211.840
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
949,00
Минимална цена:
655,00
Количина:
2.291
Промет:
1.864.793
Број на трансакции:
40

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци