Издавач
Стопанска банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.11 Октомври бр.7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
sbank@stb.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Катерина Илиќ Нонкуловска
Телефон
+389 2 3295 295
Факс
+389 2 3114 503
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 5.356.328 5.469.728 5.619.750
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 1.957.217 2.371.129 2.746.346
Главнина 17.356.769 15.258.251 14.204.243
Вкупно обврски 88.627.387 84.429.249 77.611.937
Вкупно средства 105.984.156 99.687.500 91.816.180
Пазарна капитализација 19.991.557 20.980.152 20.952.216
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 112,10 135,80 157,29
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,85% 2,38% 2,99%
Поврат на капиталот (ROE) 11,28% 15,54% 19,33%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,21 8,85 7,63
Книговодствена вредност по акција 994,08 873,89 813,52
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,15 1,38 1,48
Дивиденда по акција 73,00
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 6,08%

Стопанска банка А.Д. - Скопје е Банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана како првата банка во Македонија во 1944 година, Стопанска банка ги постави темелите за банкарското работење и се уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Македонија. На почетокот на 2000 година управувачкиот пакет-акции од Стопанска банка А.Д. - Скопје беше откупен од страна на Националната банка на Грција – една од најголемите банкарски групации во Југоисточна Европа. Со овој значителен чекор Банката го продолжи својот растеж и развој во успешна компанија во согласност со светските банкарски стандарди. По преземањето од НБГ, Стопанска банка А.Д. - Скопје ја засили својата конкурентност преку интензивно преструктурирање. Банката воведе софистициран информациски систем и нова организациска структура, го исчисти своето кредитно портфолио, воведе стандардизирани процедури за кредитно одлучување, управување на ризиците и на набавките, ја подобри структурата на вработени и стана водечка компанија во земјата во корпоративното управување. Денес, Стопанска банка А.Д. – Скопје е Банка со најголем број клиенти од населението и од правните лица, Банка со најразвиена мрежа на локации, најголемо портфолио кредитни и депозитни производи и Банка со најголема актива.

Управен одбор 
Диомидис Николетополус - Генерален директор и Претседател 
Тони Стојановски  
Милица Чапаровска – Јовановска
Бојан Стојаноски
 
Надзорен одбор
Маринис  Стратопулос 
Константинос  Братос
Анастасиос  Лизос
Јанис  Кајулис
Димитра  Гудуфа
Владимир  Филиповски 
Сашо Ќосев
Христос Христодулу
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTBS101014
Вкупно издадени ХВ
17.460.180
Последно тргување: 14.01.2022
Максимална цена:
1.417,00
Минимална цена:
1.405,00
Просечна цена:
1.406,91
Количина:
1.150
Промет:
1.617.950
Број на трансакции:
7
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.417,00
Минимална цена:
1.080,00
Количина:
162.274
Промет:
206.493.191
Број на трансакции:
1.145

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSTBS120014
Вкупно издадени ХВ
227.444
Последно тргување: 10.01.2022
Максимална цена:
472,00
Минимална цена:
472,00
Просечна цена:
472,00
Количина:
140
Промет:
66.080
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
569,00
Минимална цена:
472,00
Количина:
4.001
Промет:
1.949.455
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци