Издавач
Стопанска банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул.11 Октомври бр.7
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
sbank@stb.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Бојан Цветковски
Телефон
+389 2 3295 295
Факс
+389 2 3114 503
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 5.944.352 5.553.112 5.356.328
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.441.758 2.465.956 1.957.217
Главнина 22.268.420 19.792.339 17.356.769
Вкупно обврски 100.580.207 94.310.360 88.627.387
Вкупно средства 122.848.627 114.102.699 105.984.156
Пазарна капитализација 23.501.402 23.977.541 19.991.557
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 139,85 141,23 112,10
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,99% 2,16% 1,85%
Поврат на капиталот (ROE) 10,97% 12,46% 11,28%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,62 9,72 10,21
Книговодствена вредност по акција 1.275,38 1.133,57 994,08
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,06 1,21 1,15
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Стопанска банка А.Д. - Скопје е Банка со најдолга традиција на македонскиот пазар. Основана како првата банка во Македонија во 1944 година, Стопанска банка ги постави темелите за банкарското работење и се уште претставува лидер во развојот и во спроведувањето на најсовремените финансиски производи и услуги за населението и за правните лица што работат во Македонија. На почетокот на 2000 година управувачкиот пакет-акции од Стопанска банка А.Д. - Скопје беше откупен од страна на Националната банка на Грција – една од најголемите банкарски групации во Југоисточна Европа. Со овој значителен чекор Банката го продолжи својот растеж и развој во успешна компанија во согласност со светските банкарски стандарди. По преземањето од НБГ, Стопанска банка А.Д. - Скопје ја засили својата конкурентност преку интензивно преструктурирање. Банката воведе софистициран информациски систем и нова организациска структура, го исчисти своето кредитно портфолио, воведе стандардизирани процедури за кредитно одлучување, управување на ризиците и на набавките, ја подобри структурата на вработени и стана водечка компанија во земјата во корпоративното управување. Денес, Стопанска банка А.Д. – Скопје е Банка со најголем број клиенти од населението и од правните лица, Банка со најразвиена мрежа на локации, најголемо портфолио кредитни и депозитни производи и Банка со најголема актива.

Управен одбор 
Диомидис Николетополус - Генерален директор и Претседател 
Тони Стојановски  
Милица Чапаровска – Јовановска
Бојан Стојаноски
 
Надзорен одбор
Маринис  Стратопулос 
Константинос  Братос
Анастасиос  Лизос
Јанис  Кајулис
Димитра  Гудуфа
Владимир  Филиповски 
Сашо Ќосев
Христос Христодулу
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 09.06.2023
 10. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKSTBS101014
Вкупно издадени ХВ
17.460.180
Последно тргување: 21.09.2023
Максимална цена:
1.298,00
Минимална цена:
1.298,00
Просечна цена:
1.298,00
Количина:
500
Промет:
649.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.480,00
Минимална цена:
1.200,00
Количина:
75.165
Промет:
98.315.183
Број на трансакции:
551

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - приоритетни акции
ISIN:
MKSTBS120014
Вкупно издадени ХВ
227.444
Последно тргување: 16.05.2023
Максимална цена:
800,00
Минимална цена:
800,00
Просечна цена:
800,00
Количина:
113
Промет:
90.400
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
850,00
Минимална цена:
776,00
Количина:
2.815
Промет:
2.204.682
Број на трансакции:
16

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци