Издавач
Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар 3-та Македонска бригада ББ
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rk@radekoncar-ad.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лазаревски Татјана
Телефон
+ 389 2 2402 481
Факс
/
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 2.794 2.936 2.411
Оперативна добивка 13.904 14.546 20.196
Добивка по оданочување 30.324 8.535 39.799
Главнина 341.216 324.650 360.473
Вкупно обврски 8.363 6.574 7.450
Вкупно средства 349.579 331.224 367.923
Пазарна капитализација 288.722 433.083 412.460
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 497,64% 495,44% 837,66%
Нето добивка по акција (EPS) 147,04 41,39 192,98
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,67% 2,58% 10,82%
Поврат на капиталот (ROE) 8,89% 2,63% 11,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,52 50,74 10,36
Книговодствена вредност по акција 1.654,54 1.574,21 1.747,92
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,85 1,33 1,14
Дивиденда по акција 125,00 95,00 140,00
Дивиденден принос 8,93% 4,52% 7,00%

Друштвото функционира како холдинг компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност и успешно функционира како самостојно инвестициско друштво. Во својата палета на производи и услуги друштвото се занимава со производство на  производство на AC и DC управувани моторни и помошни контактори , модуларни контактори, биметални релеи, нисконапонски прекинувачи, брегасти склопки, електронски временски релеи, тастери, со еден збор, ги произведува сите основни елементи на релејно контакторско управување и останати електрични постојки како и сервис и поправка на електрични производи.

Одбор на директори:
Корина Киријас Џалева
Ѓорѓи Доновски - Претседател
Горан Марковски
Татјана Лазаревски - Извршен член
Мартин Кочмановски - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKRADE101010
Вкупно издадени ХВ
206.230
Последно тргување: 29.05.2024
Максимална цена:
2.000,00
Минимална цена:
2.000,00
Просечна цена:
2.000,00
Количина:
101
Промет:
202.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.000,00
Минимална цена:
1.400,00
Количина:
482
Промет:
958.000
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци