Издавач
Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар 3-та Македонска бригада ББ
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rk@radekoncar-ad.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Марко Андонов
Телефон
+ 389 2 2402 481
Факс
/
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 2.936 2.411 2.378
Оперативна добивка 14.546 20.196 25.707
Добивка по оданочување 8.535 39.799 28.201
Главнина 324.650 360.473 324.938
Вкупно обврски 6.574 7.450 5.901
Вкупно средства 331.224 367.923 330.839
Пазарна капитализација 433.083 412.460 391.837
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 495,44% 837,66% 1.081,03%
Нето добивка по акција (EPS) 41,39 192,98 136,75
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,58% 10,82% 8,52%
Поврат на капиталот (ROE) 2,63% 11,04% 8,68%
Коефициент цена/ добивка по акција 50,74 10,36 13,89
Книговодствена вредност по акција 1.574,21 1.747,92 1.575,61
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,33 1,14 1,21
Дивиденда по акција 95,00 140,00 120,00
Дивиденден принос 4,52% 7,00% 6,32%

Друштвото функционира како холдинг компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност и успешно функционира како самостојно инвестициско друштво. Во својата палета на производи и услуги друштвото се занимава со производство на  производство на AC и DC управувани моторни и помошни контактори , модуларни контактори, биметални релеи, нисконапонски прекинувачи, брегасти склопки, електронски временски релеи, тастери, со еден збор, ги произведува сите основни елементи на релејно контакторско управување и останати електрични постојки како и сервис и поправка на електрични производи.

Одбор на директори:
Јана Стојкова Каневче - претседател
Корина Киријас Џалева
Горан Јанчиќ
Марко Андонов - извршен член
Горан Коевски - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKRADE101010
Вкупно издадени ХВ
206.230
Последно тргување: 12.09.2023
Максимална цена:
2.000,00
Минимална цена:
2.000,00
Просечна цена:
2.000,00
Количина:
120
Промет:
240.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.100,00
Минимална цена:
2.000,00
Количина:
550
Промет:
1.119.000
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци