Издавач
Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар 3-та Македонска бригада ББ
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rk@radekoncar-ad.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лазаревски Татјана
Телефон
+ 389 2 2402 481
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 2.378 2.337 1.689
Оперативна добивка 25.707 22.418 18.504
Добивка по оданочување 28.201 27.639 22.420
Главнина 324.938 332.291 371.211
Вкупно обврски 5.901 5.180 3.115
Вкупно средства 330.839 337.471 374.326
Пазарна капитализација 391.837 371.420 371.420
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1.081,03% 959,26% 1.095,56%
Нето добивка по акција (EPS) 136,75 134,02 108,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,52% 8,19% 5,99%
Поврат на капиталот (ROE) 8,68% 8,32% 6,04%
Коефициент цена/ добивка по акција 13,89 13,44 16,57
Книговодствена вредност по акција 1.575,61 1.611,26 1.799,99
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,21 1,12 1,00
Дивиденда по акција 120,00 110,00 95,00
Дивиденден принос 6,32% 6,11% 5,27%

Друштвото функционира како холдинг компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност и успешно функционира како самостојно инвестициско друштво. Во својата палета на производи и услуги друштвото се занимава со производство на  производство на AC и DC управувани моторни и помошни контактори , модуларни контактори, биметални релеи, нисконапонски прекинувачи, брегасти склопки, електронски временски релеи, тастери, со еден збор, ги произведува сите основни елементи на релејно контакторско управување и останати електрични постојки како и сервис и поправка на електрични производи.

Одбор на директори:
Јана Стојкова Каневче
Татјана Лазаревски
Горан Јанчиќ
Корина Киријас Џалева
Татјана Вељковиќ - независен член

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKRADE101010
Вкупно издадени ХВ
206.230
Последно тргување: 13.01.2022
Максимална цена:
2.060,00
Минимална цена:
2.060,00
Просечна цена:
2.060,00
Количина:
13
Промет:
26.780
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.060,00
Минимална цена:
1.843,00
Количина:
2.157
Промет:
4.039.248
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци