Издавач
Раде Кончар- Апаратна техника АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Булевар 3-та Македонска бригада ББ
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
rk@radekoncar-ad.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Лазаревски Татјана
Телефон
/
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 1.767 235.465 219.806
Оперативна добивка 7.160 10.736 7.018
Добивка по оданочување 9.635 23.251 7.364
Главнина 336.374 510.591 492.620
Вкупно обврски 714 83.597 102.474
Вкупно средства 337.088 594.188 595.094
Пазарна капитализација 303.158 288.722 278.411
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 405,21% 4,56% 3,19%
Нето добивка по акција (EPS) 46,72 112,74 35,71
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,86% 3,91% 1,24%
Поврат на капиталот (ROE) 2,86% 4,55% 1,49%
Коефициент цена/ добивка по акција 31,46 12,42 37,81
Книговодствена вредност по акција 1.631,06 2.475,83 2.388,69
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,90 0,57 0,57
Дивиденда по акција 20,00 20,00
Дивиденден принос 0,00% 1,43% 1,48%
Друштвото функционира како холдинг компанија со повеќе самостојни друштва со ограничена одговорност и успешно функционира како самостојно инвестициско друштво. Во својата палета на производи и услуги друштвото се занимава со производство на  производство на AC и DC управувани моторни и помошни контактори , модуларни контактори, биметални релеи, нисконапонски прекинувачи, брегасти склопки, електронски временски релеи, тастери, со еден збор, ги произведува сите основни елементи на релејно контакторско управување и останати електрични постојки како и сервис и поправка на електрични производи.

Одбор на директори: 
Здравко Стојков - Претседател
Татјана Лазаревски
Александар Јанчиќ
Корина Киријас Џалева 
Татјана Вељковиќ

 1. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Раде Кончар Апаратна Техника АД Скопје
 2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKRADE101010
Вкупно издадени ХВ
206.230
Последно тргување: 06.11.2018
Максимална цена:
1.816,00
Минимална цена:
1.816,00
Просечна цена:
1.816,00
Количина:
5
Промет:
9.080
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.816,00
Минимална цена:
1.470,00
Количина:
881
Промет:
1.463.911
Број на трансакции:
21

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци