Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Мајка Тереза бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
investor_relations@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сања Павлеска Донева
Телефон
+389 2 5100 954
Факс
+389 2 3105 681
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 5.066.681 5.204.585 5.090.530
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 1.704.271 1.849.918 2.120.369
Главнина 13.412.845 11.643.188 11.096.457
Вкупно обврски 83.132.368 76.533.759 70.729.506
Вкупно средства 96.545.213 88.176.947 81.825.963
Пазарна капитализација 15.723.263 14.693.411 12.042.260
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 1.995,49 2.166,03 2.482,69
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,77% 2,10% 2,59%
Поврат на капиталот (ROE) 12,71% 15,89% 19,11%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,23 7,94 5,68
Книговодствена вредност по акција 15.704,79 13.632,74 12.992,58
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,17 1,26 1,09
Дивиденда по акција 1.787,00 1.738,00
Дивиденден принос 9,71% 0,00% 12,33%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор
Блаж Бродњак – Претседател
Марјета Звер Цанкар - Заменик Претседател
Зоран Јовановски
Матеја Тревен
Кристина Ковачич Бјелајац
Управен одбор
Бранко Грегановиќ - Претседател
Гинтер Фриедл
Петер Зелен
Игор Давчевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 14.01.2022
Максимална цена:
29.800,00
Минимална цена:
29.500,00
Просечна цена:
29.517,24
Количина:
278
Промет:
8.205.793
Број на трансакции:
8
Последните 52 недели
Максимална цена:
31.080,00
Минимална цена:
18.302,00
Количина:
20.641
Промет:
504.609.651
Број на трансакции:
1.486

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци