Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Мајка Тереза бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
investor_relations@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сања Павлеска Донева
Телефон
+389 2 5100 954
Факс
+389 2 3105 681
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 5.809.885 5.396.088 5.066.681
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 2.433.910 2.219.107 1.704.271
Главнина 15.571.017 14.069.726 13.412.845
Вкупно обврски 97.127.006 93.639.753 83.132.368
Вкупно средства 112.698.023 107.709.479 96.545.213
Пазарна капитализација 20.241.246 24.934.208 15.723.263
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 2.849,81 2.598,30 1.995,49
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,16% 2,06% 1,77%
Поврат на капиталот (ROE) 15,63% 15,77% 12,71%
Коефициент цена/ добивка по акција 8,32 11,24 9,23
Книговодствена вредност по акција 18.231,74 16.473,91 15.704,79
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,30 1,77 1,17
Дивиденда по акција 2.431,00 738,00 1.787,00
Дивиденден принос 10,26% 2,53% 9,71%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор
Блаж Бродњак – Претседател
Марјета Звер Цанкар - Заменик Претседател
Зоран Јовановски
Матеја Тревен
Кристина Ковачич Бјелајац 
Боштјан Ковач
Управен одбор
Бранко Грегановиќ - Претседател
Петер Зелен
Игор Давчевски

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 02.10.2023
Максимална цена:
28.490,00
Минимална цена:
28.450,00
Просечна цена:
28.472,86
Количина:
7
Промет:
199.310
Број на трансакции:
4
Последните 52 недели
Максимална цена:
32.550,00
Минимална цена:
21.500,00
Количина:
8.625
Промет:
232.880.258
Број на трансакции:
986

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци