Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Водњанска бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
investor_relations@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Сања Павлеска Донева
Телефон
+389 2 5100 954
Факс
+389 2 3105 681
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 6.877.083 5.809.885 5.396.088
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 3.216.860 2.433.910 2.219.107
Главнина 16.762.424 15.571.017 14.069.726
Вкупно обврски 99.644.237 97.127.006 93.639.753
Вкупно средства 116.406.661 112.698.023 107.709.479
Пазарна капитализација 25.228.381 20.241.246 24.934.208
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 3.766,55 2.849,81 2.598,30
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,76% 2,16% 2,06%
Поврат на капиталот (ROE) 19,19% 15,63% 15,77%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,84 8,32 11,24
Книговодствена вредност по акција 19.626,73 18.231,74 16.473,91
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,51 1,30 1,77
Дивиденда по акција 2.636,00 2.431,00 738,00
Дивиденден принос 8,92% 10,26% 2,53%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор
Блаж Бродњак - Претседател на Надзорен одбор 
Боштјан Ковач - Заменик претседател на Надзорен oдбор 
Зоран Јовановски - Втор заменик претседател и независен член на Надзорен одбор 
Андреја Стражишар - Член на Надзорен одбор 
Кристина Ковачич Бјелајац - Член на Надзорен одбор 
Наташа Пукл - Независен Член на Надзорен одбор
Управен одбор
Бранко Грегановиќ - Претседател
Петер Зелен
Игор Давчевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ

  Редовна ревизија на индексите МБИ10 и ОМБ
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 14.06.2024
Максимална цена:
39.700,00
Минимална цена:
39.400,00
Просечна цена:
39.506,45
Количина:
31
Промет:
1.224.700
Број на трансакции:
7
Последните 52 недели
Максимална цена:
41.650,00
Минимална цена:
25.000,00
Количина:
15.011
Промет:
499.439.161
Број на трансакции:
1.842

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци