Издавач
НЛБ Банка АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Мајка Тереза бр.1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
kabinetuprava@nlb.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Донка Марковска
Телефон
+389 2 5100 690
Факс
+389 2 3105 681
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 5.204.585 5.090.530 4.992.713
Оперативна добивка
Добивка по оданочување 1.849.918 2.120.369 2.124.947
Главнина 11.643.188 11.096.457 9.519.522
Вкупно обврски 76.533.759 70.729.506 66.236.122
Вкупно средства 88.176.947 81.825.963 75.755.644
Пазарна капитализација 14.693.411 12.042.260 11.102.895
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) % % %
Нето добивка по акција (EPS) 2.166,03 2.482,69 2.488,05
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,10% 2,59% 2,81%
Поврат на капиталот (ROE) 15,89% 19,11% 22,32%
Коефициент цена/ добивка по акција 7,94 5,68 5,23
Книговодствена вредност по акција 13.632,74 12.992,58 11.146,19
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,26 1,09 1,17
Дивиденда по акција 1.738,00 622,00
Дивиденден принос 0,00% 12,33% 4,78%

НЛБ Банка АД Скопје е водечка банкарска институција во Република Македонија со постојан тренд на пораст и позитивни резултати од основањето до денес. Банката спаѓа во групата на големи банки и според вкупната нето актива е трета по големина банкарска институција во Република Македонија. Успехот на НЛБ Банка се должи на имплементацијата на висококвалитетни стандарди во работењето, модерната инфраструктура на информатичката технологија, успешната пазарна стратегија, како и на професионалниот менаџмент, зајакнати со брендот на НЛБ.

Надзорен одбор
Блаж Бродњак – Претседател
Марјета Звер Цанкар - Заменик Претседател
Зоран Јовановски
Кристина Ковачич Бјелајац
Хедвика Усеник
Управен одбор
Антонио Аргир - Претседател
Гинтер Фриедл
Петер Зелен
Игор Давчевски

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKTNBA101019
Вкупно издадени ХВ
854.061
Последно тргување: 22.01.2021
Максимална цена:
18.800,00
Минимална цена:
18.800,00
Просечна цена:
18.800,00
Количина:
6
Промет:
112.800
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
19.400,00
Минимална цена:
12.203,00
Количина:
32.645
Промет:
559.270.604
Број на трансакции:
1.646

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци