Издавач
Мермерен комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр.60А
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@mermeren.com
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Апостолоска
Телефон
+389 48 418 940
Факс
+ 389 48 418 998
Година 2023 2022 2021
Вкупен приход од редовни активности 1.801.448 1.872.249 1.856.984
Оперативна добивка 914.446 946.420 1.011.112
Добивка по оданочување 843.234 859.626 911.863
Главнина 2.192.664 2.519.697 2.649.117
Вкупно обврски 96.253 75.532 64.456
Вкупно средства 2.288.917 2.595.229 2.713.573
Пазарна капитализација 12.068.659 11.717.145 11.717.145
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2023 2022 2021
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 50,76% 50,55% 54,45%
Нето добивка по акција (EPS) 179,91 183,41 194,56
Поврат на вкупните средства (ROA) 36,84% 33,12% 33,60%
Поврат на капиталот (ROE) 38,46% 34,12% 34,42%
Коефициент цена/ добивка по акција 14,31 13,63 12,85
Книговодствена вредност по акција 467,83 537,61 565,22
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 5,50 4,65 4,42
Дивиденда по акција 172,20 249,69 211,00
Дивиденден принос 6,69% 9,99% 8,44%

Приоритетна дејност на Друштвото е вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Одбор на директори
Јасна Ажиевска Петрушева – неизвршен член
Василеоис Анагностоу - Главен Извршен директор
Никлаос Димарелис - неизвршен член
Зоран Пандев - независен и неизвршен член
Триантафилос Триантафилу - неизвршен член
Лазарос Пантелидис - Претседател и неизвршен член

 1. Бришење на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 10.11.2023 година Берзата изврши бришење на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп од „Листата за набљудување“
 2. Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

  Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 3. Внесување на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп на „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 31.08.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот
 4. Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

  Намера за објавување на јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Бришење на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп од „Листата за набљудување“

  Ве известуваме дека на 26.06.2023 година Берзата изврши бришење на
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Внесување на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп на „Листата за набљудување

  Ве известуваме дека на 28.04.2023 година донесен е заклучок за внесување на издавачот Мермерен комбинат АД Прилеп на „Листата за набљудување“
 9. Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп

  Јавна понуда за преземање на Мермерен Комбинат АД Прилеп
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMERM101015
Вкупно издадени ХВ
4.686.858
Последно тргување: 07.06.2024
Максимална цена:
3.200,00
Минимална цена:
3.200,00
Просечна цена:
3.200,00
Количина:
25
Промет:
80.000
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
3.200,00
Минимална цена:
2.575,00
Количина:
123
Промет:
336.462
Број на трансакции:
5

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци