Издавач
Мермерен комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр.60А
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@mermeren.com
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Апостолоска
Телефон
+389 48 418 940
Факс
+ 389 48 418 998
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 1.856.984 1.365.085 2.223.256
Оперативна добивка 1.011.112 541.137 1.371.989
Добивка по оданочување 911.863 511.377 1.237.782
Главнина 2.649.117 2.382.920 2.366.186
Вкупно обврски 64.456 134.508 181.274
Вкупно средства 2.713.573 2.517.428 2.547.460
Пазарна капитализација 11.717.145 11.717.145 12.181.144
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 54,45% 39,64% 61,71%
Нето добивка по акција (EPS) 194,56 109,11 264,10
Поврат на вкупните средства (ROA) 33,60% 20,31% 48,59%
Поврат на капиталот (ROE) 34,42% 21,46% 52,31%
Коефициент цена/ добивка по акција 12,85 22,91 9,84
Книговодствена вредност по акција 565,22 508,43 504,86
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,42 4,92 5,15
Дивиденда по акција 211,00 137,76 105,50
Дивиденден принос 8,44% 5,51% 4,06%

Приоритетна дејност на Друштвото е вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Одбор на директори
Јасна Ажиевска Петрушева – Извршен директор
Василеоис анагностоу - Извршен директор
Христофорос Павлидис
Никлаос Димарелис
Зоран Пандев - независен член
Триантафилос Триантафилу

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 7. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMERM101015
Вкупно издадени ХВ
4.686.858
Последно тргување: 29.10.2021
Максимална цена:
2.500,00
Минимална цена:
2.500,00
Просечна цена:
2.500,00
Количина:
115
Промет:
287.500
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.521,00
Минимална цена:
2.500,00
Количина:
184
Промет:
461.449
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци