Издавач
Мермерен комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр.60А
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@mermeren.com
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Апостолоска
Телефон
+389 48 418 940
Факс
+ 389 48 418 998
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 2.223.256 2.459.454 1.609.596
Оперативна добивка 1.371.989 1.543.557 750.031
Добивка по оданочување 1.237.782 1.403.557 653.056
Главнина 2.366.186 2.531.854 1.338.713
Вкупно обврски 181.274 233.154 264.055
Вкупно средства 2.547.460 2.765.008 1.602.768
Пазарна капитализација 12.181.144 9.645.554 4.686.858
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 61,71% 62,76% 46,60%
Нето добивка по акција (EPS) 264,10 299,47 139,34
Поврат на вкупните средства (ROA) 48,59% 50,76% 40,75%
Поврат на капиталот (ROE) 52,31% 55,44% 48,78%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,84 6,87 7,18
Книговодствена вредност по акција 504,86 540,20 285,63
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 5,15 3,81 3,50
Дивиденда по акција 105,50 299,44
Дивиденден принос 4,06% 14,55% 0,00%

Приоритетна дејност на Друштвото е вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Одбор на директори
Јасна Ажиевска Петрушева – Извршен директор
Василеоис анагностоу - Извршен директор
Христофорос Павлидис
Никлаос Димарелис
Зоран Пандев - независен член

 

 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 3. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMERM101015
Вкупно издадени ХВ
4.686.858
Последно тргување: 29.04.2020
Максимална цена:
2.500,00
Минимална цена:
2.500,00
Просечна цена:
2.500,00
Количина:
6
Промет:
15.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.676,00
Минимална цена:
2.200,00
Количина:
464
Промет:
1.212.388
Број на трансакции:
9

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци