Издавач
Мермерен комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Крушевски Пат б.б.
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@mermeren.com
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Апостолоска
Телефон
+389 48 418 940
Факс
+ 389 48 418 998
Година 2018 2017 2016
Вкупен приход од редовни активности 2.459.454 1.609.596 1.024.838
Оперативна добивка 1.543.557 750.031 256.598
Добивка по оданочување 1.403.557 653.056 213.521
Главнина 2.531.854 1.338.713 1.184.315
Вкупно обврски 233.154 264.055 333.817
Вкупно средства 2.765.008 1.602.768 1.518.132
Пазарна капитализација 9.645.554 4.686.858 2.812.115
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2018 2017 2016
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 62,76% 46,60% 25,04%
Нето добивка по акција (EPS) 299,47 139,34 45,56
Поврат на вкупните средства (ROA) 50,76% 40,75% 14,06%
Поврат на капиталот (ROE) 55,44% 48,78% 18,03%
Коефициент цена/ добивка по акција 6,87 7,18 13,17
Книговодствена вредност по акција 540,20 285,63 252,69
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 3,81 3,50 2,37
Дивиденда по акција 299,44 106,50
Дивиденден принос 14,55% 0,00% 17,75%

Приоритетна дејност на Друштвото е вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Одбор на директори
Јасна Ажиевска Петрушева – Извршен директор
Василеоис анагностоу - Извршен директор
Христофорос Павлидис
Никлаос Димарелис
Теодорос Апостоплопулос
Зоран Пандев - независен член

 

 1. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 2. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMERM101015
Вкупно издадени ХВ
4.686.858
Последно тргување: 24.04.2019
Максимална цена:
2.599,00
Минимална цена:
2.599,00
Просечна цена:
2.599,00
Количина:
30
Промет:
77.970
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.599,00
Минимална цена:
1.999,00
Количина:
1.408
Промет:
3.109.148
Број на трансакции:
24

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци