Издавач
Мермерен комбинат АД Прилеп
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Леце Котески бр.60А
Град
Прилеп
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@mermeren.com
Веб страница
Лице за контакт +
Емилија Апостолоска
Телефон
+389 48 418 940
Факс
+ 389 48 418 998
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 1.365.085 2.223.256 2.459.454
Оперативна добивка 541.137 1.371.989 1.543.557
Добивка по оданочување 511.377 1.237.782 1.403.557
Главнина 2.382.920 2.366.186 2.531.854
Вкупно обврски 134.508 181.274 233.154
Вкупно средства 2.517.428 2.547.460 2.765.008
Пазарна капитализација 11.717.145 12.181.144 9.645.554
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 39,64% 61,71% 62,76%
Нето добивка по акција (EPS) 109,11 264,10 299,47
Поврат на вкупните средства (ROA) 20,31% 48,59% 50,76%
Поврат на капиталот (ROE) 21,46% 52,31% 55,44%
Коефициент цена/ добивка по акција 22,91 9,84 6,87
Книговодствена вредност по акција 508,43 504,86 540,20
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 4,92 5,15 3,81
Дивиденда по акција 137,76 105,50 299,44
Дивиденден принос 5,51% 4,06% 14,55%

Приоритетна дејност на Друштвото е вадење на декоративен камен и камен за градежништво, варовник, суров гипс, креда и шкрилци.

Одбор на директори
Јасна Ажиевска Петрушева – Извршен директор
Василеоис анагностоу - Извршен директор
Христофорос Павлидис
Никлаос Димарелис
Зоран Пандев - независен член
Триантафилос Триантафилу

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. БЛОК ТРАНСАКЦИЈА

  БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
 6. БЛОК ТРАНСАКЦИИ

  БЛОК ТРАНСАКЦИИ
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKMERM101015
Вкупно издадени ХВ
4.686.858
Последно тргување: 24.09.2021
Максимална цена:
2.521,00
Минимална цена:
2.521,00
Просечна цена:
2.521,00
Количина:
69
Промет:
173.949
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.521,00
Минимална цена:
2.200,00
Количина:
340
Промет:
806.269
Број на трансакции:
10

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци