Издавач
Макстил АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makstil.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Карин Павлоски
Телефон
+389 2 3287023
Факс
+389 2 3287076
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 7.069.520 3.953.828 5.249.772
Оперативна добивка 874.126 114.486 75.774
Добивка по оданочување 849.387 82.351 16.112
Главнина 2.134.340 1.284.953 1.202.602
Вкупно обврски 5.237.768 4.799.609 5.379.588
Вкупно средства 7.372.108 6.084.562 6.582.190
Пазарна капитализација 1.447.671 942.010 1.358.325
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 12,36% 2,90% 1,44%
Нето добивка по акција (EPS) 58,09 5,63 1,10
Поврат на вкупните средства (ROA) 11,52% 1,35% 0,24%
Поврат на капиталот (ROE) 39,80% 6,41% 1,34%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,70 11,44 84,31
Книговодствена вредност по акција 145,96 87,87 82,24
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,68 0,73 1,13
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Макстил АД Скопје е компанија која е ориентирана кон челичната индустрија. Врши обработка на челик користејќи ги капацитетите на електропечки за производство на течен челик, леење на челик, топловалани лимови, производство на сурово железо, челик и феролегури, рециклажа на метални отпадоци, трговија на големо со метали и метални руди, трговија на големо со репродукционен материјал, трговија на големо со отпадоци и остатоци. Главен акционер во Макстил АД Скопје е Duferco Skop SA , компанија со седиште во Лугано, Швајцарија.

Одбор на директори
Димитар Цветковски - Претседател
Марија Дуковска - Генерален директор
Петар Јанески - директор
Александра Мишковска - независен член
Стефано Грамиња
Пиетро Москетти
Луис Кристијан Карстенс
Алесандро Казале

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSTIL101014
Вкупно издадени ХВ
14.622.943
Последно тргување: 01.12.2022
Максимална цена:
120,00
Минимална цена:
120,00
Просечна цена:
120,00
Количина:
52
Промет:
6.240
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
150,00
Минимална цена:
85,00
Количина:
268.793
Промет:
30.576.723
Број на трансакции:
422

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци