Издавач
Макстил АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@makstil.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Карин Павлоски
Телефон
+389 2 3287023
Факс
+389 2 3287076
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 5.249.772 6.588.209 5.714.291
Оперативна добивка 75.774 62.719 83.669
Добивка по оданочување 16.112 4.301 14.736
Главнина 1.202.602 1.186.489 1.173.770
Вкупно обврски 5.379.588 5.645.610 5.127.785
Вкупно средства 6.582.190 6.832.099 6.301.555
Пазарна капитализација 1.358.325 1.667.016 1.919.554
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,44% 0,95% 1,46%
Нето добивка по акција (EPS) 1,10 0,29 1,01
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,24% 0,06% 0,23%
Поврат на капиталот (ROE) 1,34% 0,36% 1,26%
Коефициент цена/ добивка по акција 84,31 387,59 130,26
Книговодствена вредност по акција 82,24 81,14 80,27
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,13 1,40 1,64
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Макстил АД Скопје е компанија која е ориентирана кон челичната индустрија. Врши обработка на челик користејќи ги капацитетите на електропечки за производство на течен челик, леење на челик, топловалани лимови, производство на сурово железо, челик и феролегури, рециклажа на метални отпадоци, трговија на големо со метали и метални руди, трговија на големо со репродукционен материјал, трговија на големо со отпадоци и остатоци. Главен акционер во Макстил АД Скопје е Duferco Skop Investment Ltd , компанија од Лихтенштајн.

Одбор на директори 
Иван Бановски - Генерален директор
Димитар Цветковски - Претседател
Петар Јанески - извршен член
Татјана Шишковска
Стефано Грамиња
Алесандро Касале
Пиетро Москетти
Луис Кристијан Карстенс
 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSTIL101014
Вкупно издадени ХВ
14.622.943
Последно тргување: 28.01.2021
Максимална цена:
60,00
Минимална цена:
60,00
Просечна цена:
60,00
Количина:
2.433
Промет:
145.980
Број на трансакции:
3
Последните 52 недели
Максимална цена:
100,00
Минимална цена:
57,00
Количина:
86.450
Промет:
6.166.091
Број на трансакции:
176

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци