Издавач
Макстил АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 16-та Македонска бригада бр. 18
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
mitko.kocovski@makstil.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Митко Кочовски
Телефон
+389 2 3287023
Факс
+389 2 3287076
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 5.714.291 3.663.259 3.632.151
Оперативна добивка 83.669 27.373 199.658
Добивка по оданочување 14.736 -11.495 119.082
Главнина 1.173.770 1.159.034 1.170.529
Вкупно обврски 5.127.785 4.713.545 4.518.523
Вкупно средства 6.301.555 5.872.578 5.689.052
Пазарна капитализација 1.919.554 1.199.081 855.296
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 1,46% 0,75% 5,50%
Нето добивка по акција (EPS) 1,01 -0,79 8,14
Поврат на вкупните средства (ROA) 0,23% -0,20% 2,09%
Поврат на капиталот (ROE) 1,26% -0,99% 10,17%
Коефициент цена/ добивка по акција 130,26 - 7,18
Книговодствена вредност по акција 80,27 79,26 80,05
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 1,64 1,03 0,73
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Макстил АД Скопје е компанија која е ориентирана кон челичната индустрија. Врши обработка на челик користејќи ги капацитетите на електропечки за производство на течен челик, леење на челик, топловалани лимови, производство на сурово железо, челик и феролегури, рециклажа на метални отпадоци, трговија на големо со метали и метални руди, трговија на големо со репродукционен материјал, трговија на големо со отпадоци и остатоци. Главен акционер во Макстил АД Скопје е Duferco Skop Investment Ltd , компанија од Лихтенштајн.

Одбор на директори 
Иван Бановски - Генерален директор
Димитар Цветковски - Претседател
Петар Јанески - извршен член
Татјана Шишковска
Стефано Грамиња
Алесандро Касале
Пиетро Москетти
Луис Кристијан Карстенс
 1. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKSTIL101014
Вкупно издадени ХВ
14.622.943
Последно тргување: 18.01.2019
Максимална цена:
118,00
Минимална цена:
118,00
Просечна цена:
118,00
Количина:
910
Промет:
107.380
Број на трансакции:
5
Последните 52 недели
Максимална цена:
168,00
Минимална цена:
112,00
Количина:
231.356
Промет:
31.626.780
Број на трансакции:
675

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци