Издавач
ДС Смитх АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1632, бр. 1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@komuna.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Олгица Кржева
Телефон
+389 2 551081
Факс
+389 2 551069
Година 2019 2018 2017
Вкупен приход од редовни активности 849.605 729.631 739.491
Оперативна добивка 28.617 -26.243 35.023
Добивка по оданочување 19.886 -37.340 22.109
Главнина 282.458 269.159 307.415
Вкупно обврски 609.195 658.948 456.022
Вкупно средства 891.653 928.107 763.437
Пазарна капитализација 111.600 111.600 138.105
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2019 2018 2017
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,37% -3,60% 4,74%
Нето добивка по акција (EPS) 71,27 -133,83 79,24
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,23% -4,02% 2,90%
Поврат на капиталот (ROE) 7,04% -13,87% 7,19%
Коефициент цена/ добивка по акција 5,61 - 6,25
Книговодствена вредност по акција 1.012,40 964,73 1.101,85
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,40 0,41 0,45
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДС Смитх АД Скопје е компанија која се занимава со производство на хартија и амбалажа со седиште во Скопје. Покрај тоа компанијата се занимава и со собирање и рециклирање на стара хартија. Производната програма опфаќа широка палета на производи како плочи, кутии, гајби, натрон вреќи, кеси и рекламна хартија во ролни и табаци. Главен акционер на Комуна АД е словенската компанија Валкартон.

Управен одбор
Олгица Кржева - Прв Генерален директор
Зоран Трнавац - Втор Генерален директор
Дарко Калчев - член

Надзорен одбор
Жан Лиенхардт- Претседател
Золт Секете
Елмар Бидерман
Јонче Јачев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKKOMU101010
Вкупно издадени ХВ
279.000
Последно тргување: 18.06.2020
Максимална цена:
399,00
Минимална цена:
399,00
Просечна цена:
399,00
Количина:
140
Промет:
55.860
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
400,00
Минимална цена:
399,00
Количина:
302
Промет:
120.660
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци