Издавач
ДС Смитх АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1632, бр. 1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
info@komuna.com.mk
Веб страница
Лице за контакт +
Тихомир Бејатовиќ
Телефон
+389 2 551081
Факс
+389 2 551069
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 785.827 849.605 729.631
Оперативна добивка 89.122 28.617 -26.243
Добивка по оданочување 77.641 19.886 -37.340
Главнина 360.069 282.458 269.159
Вкупно обврски 569.053 609.195 658.948
Вкупно средства 929.122 891.653 928.107
Пазарна капитализација 133.920 111.600 111.600
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,34% 3,37% -3,60%
Нето добивка по акција (EPS) 278,28 71,27 -133,83
Поврат на вкупните средства (ROA) 8,36% 2,23% -4,02%
Поврат на капиталот (ROE) 21,56% 7,04% -13,87%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,72 5,61 -
Книговодствена вредност по акција 1.290,57 1.012,40 964,73
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,37 0,40 0,41
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДС Смитх АД Скопје е компанија која се занимава со производство на хартија и амбалажа со седиште во Скопје. Покрај тоа компанијата се занимава и со собирање и рециклирање на стара хартија. Производната програма опфаќа широка палета на производи како плочи, кутии, гајби, натрон вреќи, кеси и рекламна хартија во ролни и табаци. Главен акционер на Комуна АД е словенската компанија Валкартон.

Управен одбор
Зоран Трнавац - Прв Генерален директор
Тихомир Бејатовиќ - Втор Генерален директор
Слаџана Гајиќ

Надзорен одбор
Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател
Елмар Биедерманн
Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра
Агниесзка Талецка
Јонче Јачев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKKOMU101010
Вкупно издадени ХВ
279.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци