Издавач
ДС Смитх АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. 1632, бр. 1
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
office.skopje@dssmith.com
Веб страница
Лице за контакт +
Тихомир Бејатовиќ
Телефон
+389 2 551081
Факс
+389 2 551069
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 1.304.388 953.610 785.827
Оперативна добивка 10.660 -25.804 89.122
Добивка по оданочување 29.136 -36.937 77.641
Главнина 352.268 323.131 360.069
Вкупно обврски 669.993 643.070 569.053
Вкупно средства 1.022.261 966.201 929.122
Пазарна капитализација 133.920 133.920 133.920
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 0,82% -2,71% 11,34%
Нето добивка по акција (EPS) 104,43 -132,39 278,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,85% -3,82% 8,36%
Поврат на капиталот (ROE) 8,27% -11,43% 21,56%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,60 - 1,72
Книговодствена вредност по акција 1.262,61 1.158,18 1.290,57
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,38 0,41 0,37
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

ДС СМИТХ АД Скопје е компанија која се занимава со производство на брановиден картон и амбалажа со седиште во Скопје. Производната програма опфаќа широка палета на производи кои ги користат следните индустрии: прехрамбена, земјоделска, винарска, автомобилска, текстилна, хемиска, фармацевтска и други. Главен акционер на ДС СМИТХ АД Скопје е DS Smith Packaging South East GmbH од Виена.

Управен одбор
Зоран Трнавац - Прв Генерален директор
Тихомир Бејатовиќ - Втор Генерален директор
Слаџана Гајиќ

Надзорен одбор
Реиниер Бастиаан Шлатманн - Претседател
Елмар Биедерманн
Мариа Консепсион Ортуњо Сиерра
Агниесзка Талецка
Јонче Јачев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираните друштва ДС Смитх АД Скопје, РЖ Институт АД Скопје и Жито Караорман АД Кичево

  На седницата одржана на 23.04.2019 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе...
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Берзанска котација - обични акции
ISIN:
MKKOMU101010
Вкупно издадени ХВ
279.000
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци