Издавач
БИМ АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Железничка бр.164
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Ѓорги Стојанов
Телефон
389 32 455 177
Факс
389 32 455 478
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 367.960 329.540 305.585
Оперативна добивка 54.694 52.668 35.059
Добивка по оданочување 48.701 47.947 31.211
Главнина 350.365 321.886 287.514
Вкупно обврски 13.725 9.159 10.078
Вкупно средства 364.090 331.045 297.592
Пазарна капитализација 73.218 73.218 71.085
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 14,86% 15,98% 11,47%
Нето добивка по акција (EPS) 4.795,77 4.721,52 3.073,46
Поврат на вкупните средства (ROA) 13,38% 14,48% 10,49%
Поврат на капиталот (ROE) 13,90% 14,90% 10,86%
Коефициент цена/ добивка по акција 1,50 1,53 2,28
Книговодствена вредност по акција 34.501,72 31.697,29 28.312,56
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,21 0,23 0,25
Дивиденда по акција 1.667,00 1.667,00 1.378,00
Дивиденден принос 23,12% 23,12% 19,69%

Главна дејност на БИМ АД Свети Николе е производство на материјали за хидроизолација на база битумен. БИМ АД Свети Николе е единствен производител на битуменски хидроизолациони материјали во Македонија.

Одборот на директори
Стојанче Стојанов, Претседател
Ѓорѓи Стојанов
Владимир Гилев
Слободан Ивановски
Тане Бошев

 1. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 2. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBIMS101013
Вкупно издадени ХВ
10.155
Последно тргување: 04.07.2018
Максимална цена:
10.100,00
Минимална цена:
10.100,00
Просечна цена:
10.100,00
Количина:
23
Промет:
232.300
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
10.100,00
Минимална цена:
10.100,00
Количина:
23
Промет:
232.300
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци