Издавач
БИМ АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Железничка бр.164
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Стојанче Стојановски
Телефон
+389 32 455 177
Факс
+389 32 455 478
Година 2022 2021 2020
Вкупен приход од редовни активности 674.102 533.752 447.482
Оперативна добивка 52.542 52.322 50.530
Добивка по оданочување 49.651 47.391 44.563
Главнина 483.065 451.271 422.015
Вкупно обврски 23.130 10.671 8.831
Вкупно средства 506.195 461.942 430.846
Пазарна капитализација 157.910 157.910 124.907
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2022 2021 2020
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 7,79% 9,80% 11,29%
Нето добивка по акција (EPS) 4.889,32 4.666,77 4.388,28
Поврат на вкупните средства (ROA) 9,81% 10,26% 10,34%
Поврат на капиталот (ROE) 10,28% 10,50% 10,56%
Коефициент цена/ добивка по акција 3,18 3,33 2,80
Книговодствена вредност по акција 47.569,18 44.438,31 41.557,36
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,33 0,35 0,30
Дивиденда по акција 1.833,33 1.833,33 1.833,00
Дивиденден принос 11,79% 11,79% 14,90%

Главна дејност на БИМ АД Свети Николе е производство на материјали за хидроизолација на база битумен. БИМ АД Свети Николе е единствен производител на битуменски хидроизолациони материјали во Македонија.

Одборот на директори
Стојанче Стојанов, Претседател
Игор Стојанов, неизвршен член
Васка Костовска
Слободан Ивановски , извршен член - Генерален директор
Тане Бошев

 1. Откуп на сопствени акции

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBIMS101013
Вкупно издадени ХВ
10.155
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци