Издавач
БИМ АД Свети Николе
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. Железничка бр.164
Град
Свети Николе
Држава
Македонија
e-mail адреса
Веб страница
Лице за контакт +
Стојанче Стојановски
Телефон
+389 32 455 177
Факс
+389 32 455 478
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 447.482 426.322 536.988
Оперативна добивка 50.530 25.497 54.421
Добивка по оданочување 44.563 23.438 50.206
Главнина 422.015 390.080 383.952
Вкупно обврски 8.831 6.472 4.321
Вкупно средства 430.846 396.552 388.273
Пазарна капитализација 124.907 102.566 102.566
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 11,29% 5,98% 10,13%
Нето добивка по акција (EPS) 4.388,28 2.308,03 4.943,97
Поврат на вкупните средства (ROA) 10,34% 5,91% 12,93%
Поврат на капиталот (ROE) 10,56% 6,01% 13,08%
Коефициент цена/ добивка по акција 2,80 4,38 2,04
Книговодствена вредност по акција 41.557,36 38.412,60 37.809,16
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,30 0,26 0,27
Дивиденда по акција 1.833,00 1.222,22 1.765,00
Дивиденден принос 14,90% 12,10% 17,48%

Главна дејност на БИМ АД Свети Николе е производство на материјали за хидроизолација на база битумен. БИМ АД Свети Николе е единствен производител на битуменски хидроизолациони материјали во Македонија.

Одборот на директори
Стојанче Стојанов, Претседател
Ѓорѓи Стојанов
Васка Костовска
Слободан Ивановски
Тане Бошев

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Ве известуваме за извршен откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 6. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKBIMS101013
Вкупно издадени ХВ
10.155
Последно тргување: 25.12.2020
Максимална цена:
12.300,00
Минимална цена:
12.300,00
Просечна цена:
12.300,00
Количина:
62
Промет:
762.600
Број на трансакции:
2
Последните 52 недели
Максимална цена:
12.300,00
Минимална цена:
12.300,00
Количина:
62
Промет:
762.600
Број на трансакции:
2

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци