Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.20
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Гордица Штерјева
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2017 2016 2015
Вкупен приход од редовни активности 575.048 546.150 328.284
Оперативна добивка 18.221 38.373 -9.377
Добивка по оданочување 16.376 47.449 13.727
Главнина 332.548 327.672 260.623
Вкупно обврски 232.449 167.084 187.126
Вкупно средства 564.997 494.756 447.749
Пазарна капитализација 176.612 120.740 123.711
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2017 2016 2015
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 3,17% 7,03% -2,86%
Нето добивка по акција (EPS) 198,43 574,94 166,33
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,90% 9,59% 3,07%
Поврат на капиталот (ROE) 4,92% 14,48% 5,27%
Коефициент цена/ добивка по акција 10,78 2,54 9,01
Книговодствена вредност по акција 4.029,47 3.970,39 3.157,96
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,53 0,37 0,47
Дивиденда по акција 70,92 70,92
Дивиденден принос 0,00% 4,85% 4,73%

Основната дејност на друштвото е трговија на мало со делови и прибор за моторни возила.

Управен одбор 
Димитар Мојсовски- Претседател 
Зоран Дочински - Генерален директор
Димче Цветковски 
Виолета Дуковска 


Надзорен одбор 
Стојан Донески - Претседател 
Панче Нефтенов 
Ана Мојсовска 
Гордица Штерјева 
Кирил Колемишевски

 1. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 2. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 3. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 4. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 5. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
 10. НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА

  НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 22.08.2018
Максимална цена:
1.900,00
Минимална цена:
1.900,00
Просечна цена:
1.900,00
Количина:
150
Промет:
285.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
1.901,00
Минимална цена:
1.650,00
Количина:
2.146
Промет:
3.819.208
Број на трансакции:
31

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци