Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Бул. Св. Кирил и Методиј бр.20
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Христина Ружиновска
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2020 2019 2018
Вкупен приход од редовни активности 563.904 642.839 514.852
Оперативна добивка 25.356 13.639 11.931
Добивка по оданочување 18.321 4.436 5.312
Главнина 342.347 330.443 320.087
Вкупно обврски 373.095 307.260 248.237
Вкупно средства 715.441 637.703 568.324
Пазарна капитализација 178.263 197.905 148.552
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2020 2019 2018
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 4,50% 2,12% 2,32%
Нето добивка по акција (EPS) 221,99 53,75 64,37
Поврат на вкупните средства (ROA) 2,56% 0,70% 0,93%
Поврат на капиталот (ROE) 5,35% 1,34% 1,66%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,73 44,61 27,96
Книговодствена вредност по акција 4.148,20 4.003,97 3.878,48
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,52 0,60 0,46
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Џон Кирил Јоновски - Претседател 
Игор Илиевски - Генерален директор
Јане Јаневски 
Филип Мојсовски
Милан Ивановски


Надзорен одбор 
Борче Илиоски 
Панче Нефтенов 
Ана Чешларова
Гордица Штерјева 
Искра Клинкарова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 9. Јавна опомена за котираните друштва Фабрика Карпош АД Скопје, Аутомакедонија АД Скопје и Неметали Огражден АД Струмица

  На седницата одржана на 28.07.2020 година Одборот на директори на Македонска берза АД Скопје донесе одлука за изрекување на мерката јавна опомена преку интернет страницата на Берзата...
 10. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 13.07.2021
Максимална цена:
2.500,00
Минимална цена:
2.500,00
Просечна цена:
2.500,00
Количина:
50
Промет:
125.000
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.500,00
Минимална цена:
2.160,00
Количина:
1.519
Промет:
3.593.127
Број на трансакции:
17

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци