Издавач
Аутомакедонија АД Скопје
Основни податоци за издавачот
Адреса
Ул. 16-та Македонска бригада бр. 2
Град
Скопје
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Христина Ружиновска
Телефон
+389 2 3103 130
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 512.767 563.904 642.839
Оперативна добивка 28.685 25.356 13.639
Добивка по оданочување 21.561 18.321 4.436
Главнина 360.402 342.347 330.443
Вкупно обврски 258.367 373.095 307.260
Вкупно средства 618.769 715.441 637.703
Пазарна капитализација 206.900 178.263 197.905
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 5,59% 4,50% 2,12%
Нето добивка по акција (EPS) 261,25 221,99 53,75
Поврат на вкупните средства (ROA) 3,48% 2,56% 0,70%
Поврат на капиталот (ROE) 5,98% 5,35% 1,34%
Коефициент цена/ добивка по акција 9,60 9,73 44,61
Книговодствена вредност по акција 4.366,97 4.148,20 4.003,97
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,57 0,52 0,60
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основната дејност на друштвото е трговија со моторни возила и трговија на мало со делови за моторни возила.

Управен одбор 
Џон Кирил Јоновски - Претседател 
Игор Илиевски - Генерален директор
Јане Јаневски 
Филип Мојсовски
Милан Ивановски


Надзорен одбор 
Борче Илиоски 
Панче Нефтенов 
Ивана Мојсовска
Гордица Штерјева 
Искра Клинкарова

 1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 2. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 3. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 4. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 5. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 6. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 7. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 8. Блок трансакција

  Ве известуваме дека објавуваме блок трансакција со акциите на Аутомакедонија АД Скопје
 9. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
 10. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

  Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAUMK101016
Вкупно издадени ХВ
82.529
Последно тргување: 25.01.2023
Максимална цена:
2.864,00
Минимална цена:
2.864,00
Просечна цена:
2.864,00
Количина:
117
Промет:
335.088
Број на трансакции:
1
Последните 52 недели
Максимална цена:
2.864,00
Минимална цена:
2.500,00
Количина:
1.601
Промет:
4.319.113
Број на трансакции:
8

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци