Издавач
Ангропромет Тиквешанка АД Кавадарци
Основни податоци за издавачот
Адреса
ул. Индустриска бр. 15
Град
Кавадарци
Држава
Македонија
e-mail адреса
/
Веб страница
Лице за контакт +
Влатко Панов
Телефон
+389 70 324 797
Факс
/
Година 2021 2020 2019
Вкупен приход од редовни активности 31.736 24.617 45.486
Оперативна добивка 4.367 -259 1.888
Добивка по оданочување 3.228 -1.158 743
Главнина 144.241 143.328 142.170
Вкупно обврски 30.333 33.053 36.522
Вкупно средства 174.574 176.381 178.692
Пазарна капитализација 15.122 15.122 15.122
* податоците се во 000 денари
Методологија за пресметка
Година 2021 2020 2019
Оперативна добивка/Приход од продажба (ROS) 13,76% -1,05% 4,15%
Нето добивка по акција (EPS) 160,10 -57,43 36,85
Поврат на вкупните средства (ROA) 1,85% -0,66% 0,42%
Поврат на капиталот (ROE) 2,24% -0,81% 0,52%
Коефициент цена/ добивка по акција 4,68 - 20,35
Книговодствена вредност по акција 7.154,10 7.108,82 7.051,38
Коефициент цена/книговодствена вредност по акција 0,10 0,11 0,11
Дивиденда по акција
Дивиденден принос 0,00% 0,00% 0,00%

Основна дејност на АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци е изнајмување и давање под закуп (лизинг) на останати машини, опрема и материјални добра неспоменати на друго место. АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци врши услуги во делот на угостителството со организирање свечености, свадби и веселби во своите угостителски објекти. Друштвото врши услуги и преку издавање на магацински деловен простор, како и услуги на издавање деловен простор ладилник. Исто така, АНГРОПРОМЕТ - ТИКВЕШАНКА – Кавадарци издава и машини и опрема за утовар и истовар на стока.

Надзорен одбор
Пане Коцев 
Ѓоко Ристов
Бобан Ицев
Управен одбор
Игор Панов - Претседател
Ќиро Панов
Диме Димитров
Јанаќи Јанев
Снежа Митрева

  1. Нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме за извршен нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
  2. Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва

    Откуп на сопствени акции и нетрговски трансфер на акции на котирани друштва
Шифри на ХВ
Движење на цена
Истр. Кол.
Податоци за хв
Пазарен сегмент:
Задолжителна котација - обични акции
ISIN:
MKAPTK101016
Вкупно издадени ХВ
20.162
Последно тргување: Нема
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Просечна цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/
Последните 52 недели
Максимална цена:
/
Минимална цена:
/
Количина:
/
Промет:
/
Број на трансакции:
/

* просечната цена е од последениот ден кога имало тргување

** во податоците не се вклучени блок трансакциите

*** вклучени се обичните и приоритетните акции во сопственост на Фондот за ПИОМ (доколку постојат). Акциите кои ги поседува Фондот за ПИОМ се приоритетни, кои со продажба се претвораат во обични.

Историски податоци