Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Порамнувањето на трансакциите со хартии од вредност на сите пазари на Берзата се врши на:
  2. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  3. Организиран пазар на хартии од вредност претставува:
  4. Кои се пазарните сегменти на кои се одвива тргувањето со хартии од вредност на Македонската берза:
  5. Под пазарна капитализација на определени хартии од вредност се подразбира:
  6. Карактеристики на обврзниците:
  7. Која од следниве не е карактеристика на обврзница?
  8. Приходот од акција е…
  9. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  10. Како се нарекува главниот индекс на Македонската берза: