Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. На Берзата не се тргува со хартии од вредност во случаи кога:
  2. Во која институција се води централизирана евиденција на сопственоста на хартии од вредност:
  3. Кои права му ги обезбедуваат обичните акции на сопственикот на истите?
  4. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  5. Обврзниците се:
  6. Хартии од вредност со најниско ниво на ризик:
  7. Видови обврзници се...
  8. Максималниот број на елементи на главниот индекс на Македонската берза изнесува:
  9. Карактеристики на обврзниците:
  10. Официјална дневна просечна цена на определена хартија од вредност е: