Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Официјална дневна просечна цена на определена хартија од вредност е:
  2. Обврзниците се:
  3. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  4. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  5. Видови обврзници се...
  6. Кои се пазарните сегменти на кои се одвива тргувањето со хартии од вредност на Македонската берза:
  7. Основни финансиски мотиви за инвестирање во акции:
  8. Порамнувањето на трансакциите со хартии од вредност на сите пазари на Берзата се врши на:
  9. Сеопфатниот документ во писмена форма (лична карта на компанијата и перспективи) се нарекува:
  10. Асиметричните информации се случуваат затоа што: