Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Графиконите се дел од...
  2. Проектот кој Македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБОР:
  3. Асиметричните информации се случуваат затоа што:
  4. Хартии од вредност со најниско ниво на ризик:
  5. Основни финансиски мотиви за инвестирање во акции:
  6. Секундарен пазар на хартии од вредност претставува:
  7. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  8. Како се нарекува главниот индекс на Македонската берза:
  9. Под пазарна капитализација на определени хартии од вредност се подразбира:
  10. Обврзниците се: