Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Карактеристики на обврзниците:
  2. Организиран пазар на хартии од вредност претставува:
  3. Секундарен пазар на хартии од вредност претставува:
  4. Што се деривативни финансиски инструменти?
  5. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  6. Иницијална јавна понуда е
  7. Основни финансиски мотиви за инвестирање во акции:
  8. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  9. На Берзата не се тргува со хартии од вредност во случаи кога:
  10. Кои права му ги обезбедуваат обичните акции на сопственикот на истите?