Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Кои форми на анализи на акции постојат?
  2. Во која институција се води централизирана евиденција на сопственоста на хартии од вредност:
  3. Регулатор на пазарот на капитал е
  4. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  5. Што се деривативни финансиски инструменти?
  6. Проектот кој Македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБОР:
  7. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  8. Која од следниве не е карактеристика на обврзница?
  9. Официјална дневна просечна цена на определена хартија од вредност е:
  10. Хартии од вредност со најниско ниво на ризик: