Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Примарен пазар на хартии од вредност претставува:
  2. Порамнувањето на трансакциите со хартии од вредност на сите пазари на Берзата се врши на:
  3. Секундарен пазар на хартии од вредност претставува:
  4. Што се деривативни финансиски инструменти?
  5. Карактеристики на обврзниците:
  6. Како се нарекува главниот индекс на Македонската берза:
  7. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  8. Основни финансиски мотиви за инвестирање во акции:
  9. Што е капитална добивка:
  10. Моменталниот систем за тргување на Македонската берза се нарекува: