Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Обврзниците се:
  2. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  3. Карактеристики на обврзниците:
  4. Учесници на пазарот на хартии од вредност се:
  5. Проектот кој Македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБОР:
  6. Кои права му ги обезбедуваат обичните акции на сопственикот на истите?
  7. Како се нарекува главниот индекс на Македонската берза:
  8. Во која институција се води централизирана евиденција на сопственоста на хартии од вредност:
  9. Иницијална јавна понуда е
  10. Основни финансиски мотиви за инвестирање во акции: