Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Иницијална јавна понуда е
  2. Приходот од акција е…
  3. Кои форми на анализи на акции постојат?
  4. Како се нарекува главниот индекс на Македонската берза:
  5. Што е капитална добивка:
  6. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност:
  7. Информациите коишто се директно или индиректно поврзани со издавачот на хартиите од вредност и кои, доколку се обелоденат, би можеле да влијаат на цената на хартиите од вредност и одлуките на инвеститорите, се нарекуваат:
  8. Во која институција се води централизирана евиденција на сопственоста на хартии од вредност:
  9. Регулатор на пазарот на капитал е
  10. Организиран пазар на хартии од вредност претставува: