Квиз за пазарот на хартии од вредност
  1. Во која институција се води централизирана евиденција на сопственоста на хартии од вредност:
  2. Официјална дневна просечна цена на определена хартија од вредност е:
  3. Што се деривативни финансиски инструменти?
  4. Примарен пазар на хартии од вредност претставува:
  5. Хартии од вредност со најниско ниво на ризик:
  6. Иницијална јавна понуда е
  7. Системот за електронско известување на котираните друштва на Берзата се нарекува:
  8. Организиран пазар на хартии од вредност претставува:
  9. Проектот кој Македонската берза го разви заедно со берзите од Софија и Загреб, со поддршка од ЕБОР:
  10. Што е разликата помеѓу брокери и дилери на пазарот на хартии од вредност: