Последни вести

Оваа вест е достапна само на англиски.

Со цел подобро запознавање со некои аспекти во функционирањето на пазарот на хартии од вредност, во заедничка организација на Македонската берза АД Скопје и Берзанскиот Центар - Солун ќе се одржи тридневен едукативен семинар

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 24.02.2003 година, на Берзата е пријавена следната блок трансакција:

Ве известуваме дека денес, 20.02.2003 година, на Берзата се пријавени 2 блок трансакции:

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Оваа вест е достапна само на англиски.

Ве известуваме дека денес, 19.02.2003 година, на Берзата се пријавени 3 блок трансакции:

Ве известуваме дека, Одборот на директори на Македонската берза АД Скопје на својата седница одржана на 31.01.2003 година го исклучи од котација акционерското друштво Жито леб АД Охрид