БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
петок, 09 август 2013
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Европа АД Скопје Шифра: EVRO Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 51,13 EUR Количина: 9.489 % од основната главнина: 3,71% Цена по акција (во денари): 809,00 Вредност на трансакција (во денари): 7.676.601,00