ОТКУП НА СОПСТВЕНИ АКЦИИ И НЕТРГОВСКИ ТРАНСФЕР НА АКЦИИ НА КОТИРАНИ ДРУШТВА
понеделник, 09 јули 2018
Врз основа на податоците внесени во системот за тргување на Берзата, ве известуваме за следното: На 06.07.2018 година ЗК Пелагонија АД Битола изврши откуп на: -10 сопствени обични акции по цена од 2.853,00 денари за една акција, преку 1 трансакција. Согласно податоците добиени од Централниот депозитар за хартии од вредност, ве известуваме дека на 06.07.2018 година е извршен следниот нетрговски трансфер на акции на котирани друштва: - УСЈЕ АД Скопје - 49 обични акции - Тутунски Комбинат АД Прилеп – 545 обични акции