Блок трансакција
вторник, 09 март 2021

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

ЗК Пелагонија АД Битола
Шифра: ZPKO
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска котација 
Номинална вредност: 70,21314 ЕУР
Количина: 10.000
% од основната главнина: 4,93%
Цена по акција (во денари): 2.700,00
Вредност на трансакција (во денари): 27.000.000,00