БЛОК ТРАНСАКЦИЈА
среда, 09 март 2016
Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на: Пекабеско АД Кадино, Илинден Шифра: PKB Вид на ХВ: обични акции Пазарен сегмент: Официјален пазар – Задолжителна котација Номинална вредност: 46,00 ЕУР Количина: 1.613 % од основната главнина: 4,97% Цена по акција (во денари): 5.400,00 Вредност на трансакција (во денари):8.710.200,00