Објавена публикацијата на Берзата “Факти за котираните компании“
среда, 09 октомври 2013
Користејќи ги податоците од добиените ревидирани финансиски извештаи од котираните друштва за 2012 година, како и податоците од тргувањето, Македонската Берза изработи публикација “Факти за котираните друштва за 2012”.

До публикацијата можете да пристапите преку интернет-страницата на Македонската Берза, или директно преку следниот
линк.