Родова анализа на органите на управување на котираните акционерски друштва на Македонска берза
петок, 08 март 2024

Број на котирани компании и број на членови во органи на управување на котираните компании

Структурно учество на мажи и жени во органи на управување на котираните акционерски друштва

Структура на учество на мажи и жени како извршни директори или претседатели на управни одбори на котираните акционерски друштва

Структурно учество на мажи и жени во органи на управување на котираните акционерски друштва елементи на МБИ10/ извршни директори или претседатели на управни одбори на котираните акционерски друштва  елементи на МБИ10

Учество на мажи и жени во органи на управување според дејност

Релативно учество на компании кои оствариле добивка во вкупниот број компании управувани од жени/мажи