Известување околу начинот на објавување согласно член 166-б од ЗХВ
среда, 07 август 2019

Ги известуваме aкционерските друштва и другите правни лица - издавачи на хартии од вредност, чии хартии од вредност не котираат на берза и не се водат во Регистарот на акционерски друштва со посебни обврски за известување, a коишто имаат обврска за известување на јавноста согласно член 166-б од Законот за хартии од вредност, дека во иднина целокупната комуникација со Македонска берза АД Скопје (доставување на документи за објава) ќе се одвива преку  е-поштата objavi166b@mse.mk