Блок трансакција
четврток, 07 ноември 2019

Ве известуваме дека ја објавуваме блок трансакцијата со акциите на:

Скопски Пазар АД Скопје
Шифра: SPAZ
Вид на ХВ: обични акции
Пазарен сегмент:  Официјален Пазар – Берзанска Котација 
Номинална вредност: 51,13 ЕУР
Количина: 858
% од основната главнина: 1,00%
Цена по акција (во денари): 14.640,00
Вредност на трансакција (во денари): 12.561.120,00